Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Taper RMP-midler på fylkesbytte

Lunner og Jevnaker kommuner gikk til Viken fylke da tidligere Oppland ble en del av Innlandet. Bytte av fylke har medført at bønder i de to kommunene mister store deler av tilskuddet for redusert jordbearbeiding.

– En bonde med et areal på 750 dekar får redusert tilskuddet med over 100 000 kroner i året, påpeker lokallagsleder Jon Harald Snellingen i Lunner Bondelag. Foto: Privat
– En bonde med et areal på 750 dekar får redusert tilskuddet med over 100 000 kroner i året, påpeker lokallagsleder Jon Harald Snellingen i Lunner Bondelag. Foto: Privat

Lokallagsleder Jon Harald Snellingen i Lunner Bondelag intervjues av Bondebladets Lars Olav Haug.

Snellingen frykter at resultatet blir større avrenning og dårligere vannkvalitet i Randsfjorden når mye av miljøtilskuddet som bøndene har fått for å harve og pløye om våren, i stedet for om høsten, forsvinner.

– For bonden lønner det seg å pløye om høsten, for å komme i gang med våronna så tidlig som mulig. Derfor har bøndene fått en kompensasjon for å la halmstubben stå til våren, og på denne måten sørge for mindre avrenning av næringssalter til vassdrag. Men etter fylkesbyttet reduseres denne kompensasjonen kraftig i de to Hadelandskommunene, poengterer Snellingen.

Lavere satser

Det er tilskudd under Regionalt miljøprogram for landbruket (RMP-midler) som gis til slike miljøforbedrende tiltak. Lunner og Jevnaker vil få helt andre, og mye lavere, satser etter at kommunene har blitt en del av Viken fylke.

– I Innlandet ville satsen vært rundt 230 kroner i tilskudd per dekar, mot 90 kroner i Viken. Differansen på 140 kroner per dekar får som konsekvens at for eksempel en bonde med et areal på 750 dekar, får redusert tilskuddet med over 100 000 kroner i året. Tilskuddet skal dekke noe av ulempen ved å vente med jordbearbeiding til våren, men når satsen blir redusert så kraftig, blir det harvet og pløyd om høsten, sier han.

Det er fortvilende at noe så enkelt som bytte av fylkestilhørighet skal undergrave alle tidligere prosjekter vi har hatt for å bedre vannkvaliteten i Randsfjordlinna, mener Snellingen.

– Det har vært mye fokus på dette, blant annet gjennom vannforbedringsprogram. Men det faller på sin egen urimelighet at bøndene skal bære en så stor del av den økonomiske byrden.

Ulike kriterier

Annonse

Problemet oppstår fordi Viken og Innlandet har forskjellige kriterier for tildeling av RMP-midlene. I Viken foregår det meste av kornproduksjonen under marin grense, og dette er prioriterte områder for tildeling av midler. I Innlandet tildeles midlene etter nærhet til vassdrag.

– Nabokommunen Gran er plassert i prioritert sone i Innlandet, siden avrenningen potensielt kan havne i Randsfjorden. Lunner og Jevnaker har også størsteparten av sin mulige avrenning til Randsfjorden, og har som en del av Oppland ligget i prioritert sone. Som en del av Viken, er vi ikke lenger i prioritert sone. Vi får dermed ikke dekket den økonomiske ulempen det er å vente med all jordbearbeiding til våren, poengterer lokallagslederen.

– Trist

Konsekvensen er at både korn- og husdyrbrukere i Lunner og Jevnaker harver eller pløyer jordene sine på høsten. Det gir stor sjanse for avrenning, mener Snellingen.

– Dette er trist. Landbruket ønsker i utgangspunktet å bidra til å bedre miljøet og opprettholde god vannkvalitet. Samtidig har jeg stor forståelse for at bøndene gjør det som er mest lønnsomt for seg selv, når en stor del av den økonomiske kompensasjonen bortfaller.

Må prioriteres

– Hva ser du som løsningen?

– Lunner og Jevnaker må komme inn under prioritert område i Viken. Da øker satsene noe. Mesteparten av kornproduksjonen skjer under marin grense i Viken, og dette er prioritert. Men Hadeland ligger over marin grense, og derfor må disse kommunene prioriteres opp.

Bondelagene i Lunner og Jevnaker håper nå at landbruksavdelingen i Viken ser på denne saken.

– De må finne fram til en mer rettferdig tildelingsstruktur på RMP-midlene. Men jeg har ikke tro på endringer i år, og jordene blir harvet og pløyd fra nå og utover, avslutter Jon Harald Snellingen.

Neste artikkel

Masteroppgave om løsdrift: Varsler store endringer uten ekstra tilskudd