Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener myrforslag er dårlig utredet

– For å begrunne myrdyrkingsforbudet må nyttesiden på vektskåla veie tyngre enn kostnadssiden, mener fylkesleder Oddvar Mikkelsen.

– LMD bør vente på bedre kunnskapsgrunnlag om kostnadssiden ved forbudet, mener fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag. Bildet viser grøftet myr på Smøla. (Foto: Lars Olav Haug)
– LMD bør vente på bedre kunnskapsgrunnlag om kostnadssiden ved forbudet, mener fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag. Bildet viser grøftet myr på Smøla. (Foto: Lars Olav Haug)

I sin høringsuttale til Landbruks- og matdepartementet støtter landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal forslaget om forbud mot nydyrking av myr.

Det til tross for at de stiller seg kritisk til vesentlige punkter i grunnlagsdokumentene.

– Konkluderer her Fylkesmannen mot sine egne argumenter, spør fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag

Konsekvensen er dårlig signal til landbruksnæringa i fylket, mener Mikkelsen.

Nytten større enn kostnaden

Forslaget om forbud mot nydyrking av myr baserer seg på en nytte-kostnadsanalyse. Det konkluderes med at nytten for samfunnet, i form av reduserte klimagassutslipp, er større enn kostnaden ved at myr ikke kan dyrkes og tas i bruk som matjord.

– I utredningen legges det til grunn at reduserte klimagassutslipp per dekar og år ved myrdyrking tilsvarer omtrent utslippene fra en personbil i løpet av ett år, og det forutsettes at det årlig nydyrkes 2000 dekar myr. Det betyr at redusert mengde klimagassutslipp blir omtrent den samme som om 3–4 personer i hver kommune plukkes ut hvert år og får livsvarig forbud mot å kjøre bil, mens resten av befolkningen kan kjøre som før.

Hva er feil med utredningen?

– For å begrunne myrdyrkingsforbudet må nyttesiden på vektskåla veie tyngre enn kostnadssiden. Det betyr at samfunnskostnaden må være lav fordi «samfunnsnytten» ved forbudet ikke er større enn det den faktisk er, sier Mikkelsen.

Alle kommuner i fylket berørt

Annonse

– I saksutredningen forutsettes det at i hele Norge er det bare 12 kommuner som blir berørt av forbudet, og det til tross for at myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. Kartdata viser at alle kommuner i Møre og Romsdal har dyrkbare myrer/fuktig skogsmark, og i vårt fylke ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje.

– Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen har sendt sitt svar. Hva mener du de bør gjøre nå?

– Vi kan ikke kreve noe av fylkesmannen i denne saka og uttalen er sendt, men det er synd at de med dette går god for oppfatningen om at naturlige biologiske prosesser som skjer i jord og dyr er en vesentlig faktor for klimaendringene, mens de egentlige årsakene er knyttet til bruk av fossilt brensel. Vi håper likevel de kan se nærmere på konsekvensene i flere av fylkets kommuner.

– Departementet bør vente

– Hva mener du LMD bør gjøre videre?

– LMD bør vente på bedre kunnskapsgrunnlag om kostnadssiden ved forbudet. For eksempel er myr i områder som har ugunstig klima for kornproduksjon er ikke tatt med i konsekvensanalysen. Det gir et forvrengt bilde av kostnadssiden, og det er i strid med både den nasjonale landbruksmeldingens målsettinger og med fylkeslandbruksmeldingen. Ledig grasareal er ofte ikke i akseptabel avstand til de aktive husdyrbrukene, mens mange bruk har egnet myr til dyrking i nærheten av fjøset.

– Er det mange bønder i fylket som fortviler over dette?

– Alle som har tenkt tanken om å dyrke tilgjengelig myr er fortvilte, mens mange som ikke har hatt behov ikke er helt klar over mulige framtidige konsekvenser. Mange er dessuten usikre på hva definisjonen av myr er. Det er mange ulike typer av myr og vassjuk skogsmark, og mye ulik masse under myra.

Hvilke følger kan et forbud få for rekrutteringa til bondeyrket?

– For det første vil bonden gjennom et slikt forbud feilaktig få et stempel som klimaversting. Det gir dårlig omdømme og er selvsagt negativt for rekrutteringa. For mange enkeltbruk er dette et kraftig inngrep i råderetten over egen eiendom. Det hemmer muligheten for ressursutnytting og framtidig utvikling av bruket. Bønder som ikke har tilgang på annet enn myr som dyrkingsjord, blir påført et utviklingsforbud. Det gir stillstand og etter hvert avvikling, sier Oddvar Mikkelsen.

Neste artikkel

Myrforbud – men mulighet for dispensasjon