Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etterlyser respekt for skogeierlag

Skal den nye organisasjonsstrukturen kunne fungere, og virkelig føre til vitalisering, må vi gjennomføre en prosess som viser respekt for skogeierlagenes posisjon, mener John Lilleborge. Foto: Erik Wiggo Larsen/Demokraten
Skal den nye organisasjonsstrukturen kunne fungere, og virkelig føre til vitalisering, må vi gjennomføre en prosess som viser respekt for skogeierlagenes posisjon, mener John Lilleborge. Foto: Erik Wiggo Larsen/Demokraten

Skogeierområder og skogeierlag i Viken holder for tiden andelseiermøter og årsmøter.

En litt merkelig konstruksjon er at Viken Skog sentralt legger fram for de 27 områdemøtene et forslag om å endre de 40 skogeierlagenes vedtekter, og presenterer en ny samarbeidsavtale for disse, som ikke engang er drøftet med skogeierlagene, mener John Lilleborge.

– Lokalplanet overkjøres

– Det legges så opp til at årsmøtet i Viken Skog SA om få uker skal vedta dette, samt endre egne vedtekter slik at skogeierlagene overtar som valgdistrikt - en funksjon som skogeierområdene har hatt siden 2011. De forslag styret i Viken Skog SA nå fremmer, på bakgrunn av Vitaliseringsutvalget, er hastverksarbeid. Lokalplanet overkjøres, sier han.

Mandatet som årsmøtet i Viken Skog SA for 2018 vedtok, sier blant annet:

«Årsmøtet støttet styrets forslag om å foreta en ny vurdering av Viken Skogs organisasjonsstruktur, herunder antall skogeierområder og deres funksjon og virkeområde med det formål å skape en vital, attraktiv og kostnadseffektiv organisasjonsstruktur.

Årsmøtet ga fullmakt til styret å oppnevne et utvalg med fem medlemmer. Utvalget legger forslaget frem for styret innen utgangen av januar 2019 for en påfølgende bred organisasjonsmessig behandling i skogeierområdene før behandling og endelig vedtak på årsmøtet i 2019.»

– Står til stryk

– Utvalgets forslag ble ikke gjort tilgjengelig, verken for andelseierne eller for styrene i Skogeierlagene, før styret i Viken Skog SA hadde gjort sitt vedtak 12. mars, kun en uke før andelseiermøtene startet. Dette er ikke en adekvat måte å ha «bred organisasjonsmessig behandling» på, sier Lilleborge.

Dessuten var mandatet myntet på blant annet å vurdere «antall skogeierområder», mener han.

– Da er «bred organisasjonsmessig behandling i skogeierområdene» naturlig. Hvis mandatet hadde nevnt å kutte ut de 27 områdene og «gjeninnsette» 40 skogeierlag, er jeg rimelig sikker på at årsmøtet ville foreskrevet en bred organisasjonsmessig behandling også i skogeierlagene. Det er slett organisasjonskultur i skogeiersamvirket, hvis man ikke innser dette.

Annonse

– Jeg er ikke motstander av Vitaliseringsutvalgets tanker, og en omlegging som skissert kan muligens bli bra. Men tempoet, og prosessen, står til stryk. Det var stram tidsplan i mandatet. Når utvalgets innstilling forelå først i mars, burde fremdriften vært endret. Innholdet tilsier det samme. Å gjøre innstillingen tilgjengelig først etter at styret i Viken Skog SA hadde tatt stilling til den, er ingen «bred organisasjonsmessig behandling». Prosessen er kjørt ovenfra og ned, og mangler hjemmel i vedtekter og myndighetsforhold, sier Lilleborge.

Etterlyser respekt for skogeierlag

At nye standardvedtekter og ny samarbeidsavtale for skogeierlagene behandles i områdemøtene er feil sted, mener styrelederen.

– Hvis de deretter vedtas i Viken Skog SAs årsmøte, uten å gå veien om skogeierlagenes årsmøter, vil etter min oppfatning være uhørt. Skal den nye organisasjonsstrukturen kunne fungere, og virkelig føre til vitalisering, må vi gjennomføre en prosess som viser respekt for skogeierlagenes posisjon, og normale styringsprinsipper forankret i vedtekter og plassering av årsmøtets myndighet.

– I tillegg til dette kommer at det er gjort svært slett juridisk arbeid i tilknytning til de forslag som nå foreslås tredd ned over hodet på 40 skogeierlag. Disse forsøkes fratatt selvstendighet gjennom egne vedtekter, og den samarbeidsavtalen som er laget er både forvirrende og selvmotsigende. Og dette er årsmøtet i Viken Skog SA bedt om ensidig å vedta innholdet i, som et rent diktat, sier Lilleborge.

Han oppfordrer samtlige skogeierlag til å vurdere innholdet nærmere.

– En slik avtale vil aldri bli signert av meg på vegne av mitt skogeierlag. Jeg håper årsmøtet i Viken Skog SA heller ikke støtter forslagene fra styret på disse punktene. Aller helst bør styret trekke forslagene. Vil man ha rask fremdrift, får vi vurdere ekstraordinære årsmøter, sier han.

Første orientering

I andelseiermøtet i Sarpsborg og Ytre Østfold Skogeierområde, var det flere enn styrelederen i Ytre Østfold skogeierlag som var av samme oppfatning som redegjort for ovenfor.

– Andelseiermøtet vedtok derfor med stort flertall en uttalelse om at det som er lagt fram må betraktes som en første orientering om Vitaliseringsutvalgets forslag. Uttalelsen fortsetter:

«Styret i Viken Skog SA bes om å sende sine forslag på høring til samtlige andelseiere, med mulighet for merknader og medvirkning ikke minst kanalisert gjennom skogeierlagene og deres styrer. Det er faktisk disse lagenes årsmøter som må vedta en endring av deres status, basert på et evt. «tilbud» om å bli «valgdistrikt» osv. fra Viken Skog SA. Og det er lite formålstjenlig for vitalisering og engasjement, at både vedtekter og innhold i en samarbeidsavtale er vedtatt i Viken Skog SA før skogeierlagene engang får hørt eller drøftet med sine medlemmer.»

Neste artikkel

Per Aas til minne