Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber om friske penger til utmarksbeiting

Økning av beitetilskuddene er hovedprioritet til Norsk Sau og Geit i årets jordbruksforhandlinger. En slik justering vil bidra til økt utnyttelse av utmarksressursene og på sikt kunne øke arealbruken i Norge, mener leder i NSG Kjell Erik Berntsen.

Bondebladets journalist Karl Erik Berge intervjuer i denne spalten Kjell Erik Berntsen fra Norsk Sau og Geit om støtte til utmarkesbeite.

De norske utmarksressursene må prioriteres høyere mener Norsk Sau og Geit (NSG).

– Dette må være friske penger og ikke omdisponerte midler fra det generelle beitetilskuddet eller andre tilskuddsordninger. En slik justering vil bidra til økt utnyttelse av utmarksressurser og på sikt kunne øke arealbruken i Norge, sier Kjell Erik Berntsen.

Berntsen ble nylig gjenvalgt som styreleder på årsmøtet til NSG.

NSG vil også at beitetilskuddet for småfe må økes med 10 kroner pr. dyr i alle soner.

Vil ha 40 kroner pr. dyr

– Dere foreslår å øke tilskudd til utmarksbeite med 40 kroner pr. dyr for sau, lam, geit og kje. Vil dette være nok til å øke bruken av utmarksressursene i Norge?

– Nei, men det vil være et bidrag i riktig retning og et tydelig signal om satsing på å produsere kvalitetsmat på fornybare og norske ressurser.

– Hva med et nytt driftsvansketilskudd til bratte og små teiger? Bør en økning i tilskudd til utmarksbeite prioriteres foran dette tilskuddet?

– Det er viktig å styrke de arealene som er små og vanskelig å høste gras på, men en styrking av beitetilskuddene vil komme alle småfebønder til gode. Vi mener det bør være rom for satsing på begge disse tilskuddene.

Vil komme alle til gode

Annonse

NSG vil opprettholde en variert bruksstruktur i sauenæringa. Det er en stor andel små og middelstore bruk i Norge, men det har blitt færre de siste årene.

– Kan en økning i utmarkstilskuddet påvirke denne utviklingen?

– Nei, NSG anser at utmarkbeitetilskuddet vil komme de aller fleste til gode.

– Det er fremdeles et stort overskudd av lamme- og sauekjøtt i Norge. Hvordan vil en økning i utmarkstilskuddet virke inn på denne situasjonen?

– Vi mener at utmarksbeitetilskuddet først og fremst stimulerer til ønsket ressursutnytting.

Mer til investeringer

Ved prioritering av investeringsstøtte vil NSG at det skal tas distriktsmessige hensyn. Organisasjonen mener gardens tilgjengelige beite- og arealressurser skal legges til grunn.

– Kan du utdype hvordan dette skal gjennomføres?

– Med dette ønsker vi en prioritering av midler i forhold til å utnytte ressursene der de er tilgjengelig over hele landet, sier Kjell Erik Berntsen.

Norsk Sau og Geit mener også det er behov for mer midler til organisert beitebruk og til investeringer i beiteområder. Det er spesielt stort behov for forsterket gjerdehold, mener styrelederen i NSG.

Neste artikkel

Tilbyr T-skjorte med «Redd ulven – skyt bønda»