Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– All strandsone er viktig å bevare

Lovverket i dag er strengt, og det skal som hovedregel ikke bygges i strandsonen. Dette er riktig og viktig i hele landet, mener Morten Hansen.

Navn: Morten Hansen

Verv: Sentralstyret, Natur og Ungdom

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har nylig sagt at han vil myke opp strandsonevernet. Han har siden presisert at han ikke går inn for å endre lova.

I siste uke fremmet Høyre et forslag til Stortinget om å fjerne plikta til å etterforske ulovlig oppførte hus, naust og brygger i den norske strandsona.

I dag seiar plan- og bygningslova at kommunene har plikt til å forfølge lovbrot uansett hvor gamle de er. Kommunalministeren mener at «summen av strandsonevern, kulturminnevern og myrvern gjør at det har blitt for vanskelig å skape utvikling i distrikta». Hva mener NU om det?

Vil stanse de dårlige prosjektene

– Hele grunnen til at vern finnes er for å stanse de dårligste prosjektene, og tvinge kommuner og entreprenører til å gå inn for de prosjektene som tar hensyn til folk, fisk, fugl og alt annet som ferdes i og rundt strandsona. Naturligvis gjør vern at man ikke kan kjøre på å bygge så mye man kunne gjort uten, og nybygging blir sånn sett vanskeligere. Men det gjør også at de prosjektene som faktisk tillates er grundigere planlagt og ikke ødelegger grunnlaget for framtidig utvikling, for eksempel innenfor fiskeri, turisme og friluftsliv, sier Hansen.

– Sjø og kyst er blant våre viktigste friluftslivsområder. Hvor viktig er rolla for kommunene for å gjøre disse områda tilgjengelig for folk?

– Kommunen skal representere alle innbyggere, ikke bare de kjøpesterke som ønsker å bygge nye hytter, brygger eller lignende. I saker om dispensasjoner til private eller næringer blir ofte narrativet at det er synd på dem som ikke får gjøre en liten endring på sin egen eiendom. Ingen eier strandsonen, og narrativet burde oftere være hvordan et nytt gjerde, bryggeanlegg eller bygninger hindrer vanlige folks tilgang på de gode friluftsområdene.

– En viktig biotop

– Er kommunene gode nok til å følgje opp nasjonale mål for strandsonevernet?

– Med historiene om enkelte kystkommuner rundt Oslofjorden, der dispensasjon gis som en regel, ikke unntak, ser man at kommunene i dag ikke har den nødvendige kompetansen som skal til for å bevare strandsonen. Her er interkommunale og regionale kystsoneplaner viktige og må bli enda strengere framover, så man får bedre overblikk over nedbygginga som skjer. Det gjør at en kan ta bedre avgjørelser i kommunene.

– Hvor viktig er strandsonevernet for plante- og dyrelivet i strandsona?

– Strandsona er en viktig biotop og veldig mange arter er avhengig av de unike forholda som kommer av møtet mellom sjø og land. Typisk for strandsona er at den er lang og smal, og dermed mer utsatt for fragmentering av ellers relativt små inngrep som en hytte, et naust eller en brygge. Fragmentering fører til at habitatene til plante- og dyrelivet i strandsona krymper. Artene som lever i strandsona er viktig for arter i sjø og på land, samt rensing av vann og opptak av næring fra avrenning.

Strandsona er en viktig biotop

Morten Hansen, Natur og Ungdom

Oslofjorden og andre fjorder

– Det er store forskjeller mellom Oslofjorden og andre fjorder. Er det riktig at strandsonevernet er like strengt i hele landet?

– Kystsonen i Oslofjorden er mer nedbygd enn andre steder i landet, men all strandsone og dens verdier er viktige å bevare i hele landet.

– Har statsforvalteren for mye makt i landet vårt?

– I enkelte saker kan det være skjev maktfordeling mellom kommune og statsforvalter. Likevel skal statsforvalteren kunne se ting fra et bredere overblikk og inneha mer kompetanse og kunnskap enn den enkelte kommune. Det er viktig at statsforvalteren får riktige vilkår og betingelser for sine avgjørelser. Vi så nylig, i Innlandet, at statsforvalteren ville hatt veldig høy terskel for å avvise dispensasjon til å bygge motorveibro over Lågendeltaet, ettersom nye veier og forvaltninga har jobba i over ti år, samtidig som de har lagt til grunn at statsforvalteren skulle innvilge dispensasjon, sier Morten Hansen.

Neste artikkel

Skjærgården naturforvaltere