Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alle medlemmer legger ned sine verv

Alle i region 5 legger ned sine verv.

Rovviltnemnda i region 5 har ikke funnet grunn til å tvile på at stortingsvedtaket var et lovlig fattet vedtak – og dermed ramme for deres vedtak. (Arkivfoto)
Rovviltnemnda i region 5 har ikke funnet grunn til å tvile på at stortingsvedtaket var et lovlig fattet vedtak – og dermed ramme for deres vedtak. (Arkivfoto)

Med vedtaket fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona, ser ikke medlemmene i Regional Rovviltnemnd i region 5 det lenger formålstjenlig å sitte i rovviltnemnda.

– Vi varsler med dette at vi legger ned våre verv med øyeblikkelig virkning, skriver nemda i en pressemelding.

«Som medlemmer av Regional Rovviltnemnd har vi vært opptatt av å utføre våre verv på en slik måte at vi forvalter rovviltet innenfor de rammer som er satt av Stortinget. Vi har fått i oppdrag å forvalte ut fra vedtatt statlig politikk. I tillegg til rovviltpolitikk isolert, dreier dette seg om politikk for landbruk, friluftsliv, jakt og utmarksbaserte næringer», heter det i pressemeldingen.

Fulgte råd

Det er verdt å merke seg at rovviltnemndene fulgte de råd om kvote som fylkesmennene som sekretariat hadde gitt. Nemndenes flertallsvedtak er identisk med innstillingen fra fylkesmennene. Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets faglige rådgivingsorgan i klagesaker. Direktoratet vurderte at nemndenes vedtak om kvote var fullt forsvarlig, skriver nemda.

Prosjektleder for Skandulvprosjektet Håkan Sand ved Grimsø forskningsstasjon i Sverige har i media uttalt at norske rovviltnemnders vedtak om ulvekvote ikke truer bestanden – og derfor er fullt forsvarlig.

Annonse

«Som viktigste bakgrunnsmateriale ligger Stortingets vedtak fra juni med en ramme for hva bestanden av ulv skal være i Norge. Rovviltnemndenes vedtak ligger godt innenfor de rammer Stortinget har satt. Rovviltnemnda i region 5 har ikke funnet grunn til å tvile på at stortingsvedtaket var et lovlig fattet vedtak – og dermed ramme for våre vedtak», heter det i pressemeldingen.

Umulig med utmarksbeiting

I brevet til Klima- og miljøverndepartementet skriver nemda, som består av Arnfinn Nergård (leder), Reidar Åsgård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson og Eli Wathne:

«Der ført en ulve- og rovdyrforvaltning over mange år som har ledet til at utmarksbeite er langt på vei umuliggjort. Som en konsekvens av dette har mange beitebrukere måttet avvikle eller redusert sin næringsutøvelse. Nå blir dette benyttet som argument for at ulveflokkene ikke lenger gjør skade. Denne argumentasjonen er heller ikke riktig. Det vises til at ulver fra både Osdalsflokken og Julussaflokken var med og forårsaket store tap i Spekedalen og Sølndalen sist sommer. Dette understreker at en stadig større bestand innafor sona medfører økte skader i de områder der beitedyr skal være trygge. Dette gjelder både for småfe, storfe og rein.»

Les mer: Ulv: Frp ut mot departementet

Neste artikkel

Ulvebestanden i Norge over bestandsmålet