Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil regjeringen endre konsesjonsloven

Regjeringen med en rekke nye endringsforslag.

Ønsker endringer: Regjeringen har fremmet en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. (Foto: Tor Jostein Sørlie)
Ønsker endringer: Regjeringen har fremmet en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. (Foto: Tor Jostein Sørlie)

Regjeringen fremmet fredag ettermiddag en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

– Regjeringa følgeer med dette opp anmodningsvedtakene som ble gjort sist Stortinget hadde disse sakene til behandling, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding fredag.

Han mener lovverket med disse forslagene (se lenger ned) nå legger bedre til rette for «en rasjonell eigedoms- og bruksstruktur» og «betre samsvar mellom eigar og brukar».

– Eierne får med dette økt valgfrihet til å utvikle landbruksenhetene sine selv, sier Dale.

Han poengterer også at forslaga vil føre til redusert offentlig og privat ressursbruk.

Her er endringsforslagene

Her er regjeringens foreslåtte endringer i regelverket:

1. Arealgrensene for konsesjonsplikt, lovbestemt boplikt og odel heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.

2. Reglene om priskontroll endres slik at skogeiendommer uten jordbruksareal unntas fra priskontroll.

3. Reglene om priskontroll ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog endres slik at skogarealet alene ikke lenger skal føre til at det blir priskontroll.

4. Ved overdragelse av tilleggsjord og -skog til tilgrensende eiendom innføres det på visse vilkår unntak fra reglene om delings- og konsesjonsbehandling.

5. Ved fradeling av tomt til bolig, fritidsbolig eller naust innføres unntak fra delingsbehandling etter jordloven og unntak fra konsesjonsplikt.

6. Vilkårene for å oppfylle driveplikt ved bortleie forenkles slik at det ikke lenger er en forutsetning at jordbruksarealet skal leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom.

Annonse

Les også: – Priskontrollen helt avgjørende

Ingen i Venstre har vært tilgjengelig for kommentarer til Bondebladet om hvor partiet står i disse spørsmålene. Til Nationen uttaler Venstres næringspolitriske talsperson Pål Farstad fredag – før forslagene kom – at han «ikke vil forskuttere» om partiet vil gå imot fritt kjøp etter fem års leie.

Han sier videre at Venstre har ønsket å heve innslagspunktet til 35 år, men sier det er «sabla viktig» å beholde konsesjonsloven.

– Vi er garantist for loven, sier Farstad til Nationen.

Les også: Se her, Dale: Dette mener «bønder flest»

KrF: – Viktig å beholde loven

KrFs næringspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal sier til avisen i forkant av forslaget at det er viktig å beholde konsesjonsloven. Hun varsler motstand mot store endringer.

– Det overordnede spørsmålet er om samfunnet skal ha kontroll over omsetning av landbrukseiendom. Vårt svar er et klart ja, sier Hjemdal.

Hun varsler også at partiet vil gå imot å heve arealgrensen for konsesjon, boplikt og odel fra 25 til 35 mål dyrka jord.

– Vi vil beholde grensen på 25 mål. Vi vil ikke ha fritak for konsesjon for leid jord eller for tilgrensede eiendommer, påpeker Hjemdal.

Les også: Vil kjøpe jorde 7,4 mil fra hovedbruket

Neste artikkel

Kjenner du igjen familien i Troms?