Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Helgesen stopper ulvejakta

Lisensfellinga reduseres fra 47 til 15 dyr.

Farlig? Det foreligger ikke en tilstrekkelig fare for at ulv i de fire revirene vil forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein, kom lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til. (Foto: Volodymyr Burdyak/Colourbox)
Farlig? Det foreligger ikke en tilstrekkelig fare for at ulv i de fire revirene vil forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein, kom lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til. (Foto: Volodymyr Burdyak/Colourbox)

Rovviltnemndene åpnet tidligere i år for lisensfelling av inntil 47 ulver innenfor og utenfor ulvesonen i Norge.

Nå vil det likevel ikke bli lisensfelling av 32 av ulvene i Hedmark denne vinteren.

– Lovavdelingen konkluderer med at lovens vilkår for felling av ulv ikke er oppfylt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen på departementets nettside.

– Årsaken er at det ikke foreligger en tilstrekkelig fare for at ulv i disse konkrete revirene vil forårsake alvorlig skade på husdyr og tamrein. Vilkåret om at det ikke må foreligge andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade er i følge Lovavdelingen heller ikke oppfylt, sier Helgesen.

Det er i de fire revirene Osdalen, Slettås, Kynna og Letjenna det ikke tillates lisensfelling.

Vedtaket om lisensfelling av inntil 15 ulver utenfor ulvesonen står derimot fast. Til nå er det tatt ut seks ulver av denne kvoten. Reviret Osdalen ligger hovedsaklig utenfor ulvesonen.

Ikke hjemmel

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

Klima- og miljødepartementet sier derfor nei til lisensfelling av inntil 32 ulv i de fire ulverevirene der rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for felling.

Tre av revirene ligger i ulvesonen og ett ligger utenfor.

Senket terskel

Annonse

Klima- og miljødepartementet skriver på sin hjemmeside at regjeringen har senket terskelen for uttak av ulv i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen. Regjeringen vil nå vurdere å senke terskelen ytterligere.

– Regjeringen vil både i forkant av, og under, beitesesongen ha høy beredskap og lav terskel for å ta ut ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial for sau og tamrein utenfor ulvesonen, sier Vidar Helgesen.

Fremover vil regjeringen arbeide videre for å dokumentere ulvens skadepotensial i beiteprioriterte områder. Det blir spesielt viktig fordi ulvebestanden har økt. Dokumentasjon av et tilstrekkelig skadepotensial er avgjørende for å kunne felle ulv etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, står det.

I tillegg vil regjeringen prioritere å ha tilstrekkelige midler tilgjengelig til effektive tiltak i ulvesonen, inkludert rovdyravvisende gjerder. Regjeringen vil også utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Status

I vår ble stortingsmeldingen om ulv i norsk natur behandlet på Stortinget. Et flertall på Stortinget inngikk et forlik om forvaltningen av ulv i Norge. Forliket innebærer et nytt bestandsmål for ulv på fire til seks årlige ynglinger (valpekull), hvorav tre skal være i helnorske ulverevir. Valpekull født i revir som har en utstrekning på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, inkluderes med en faktor på 0,5. Samtidig slo flertallet fast at «forvaltningen av ulv i Norge skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven». Selv om ulvebestanden er høyere enn bestandsmålet, må lovens vilkår være oppfylt for regjeringen og forvaltningen kan godkjenne felling av ulv i det enkelte tilfelle.

Det fremgår av endelige rapport om bestandsstatus for ulv i Skandinavia for vinteren 2015/2016 at bestandsstatus for ulv var 41 familiegrupper. Sju av disse var helnorske familiegrupper med dokumentert yngling, fire var familiegrupper i grenserevir med dokumentert yngling og 30 var familiegrupper i helsvenske revir.

Foreløpige registreringer fra Rovdata pr 15. desember 2016 viser at det foreløpig er registrert fire helnorske valpekull og en til tre valpekull i grenserevir. Så langt i vinter er det dokumentert intakte foreldrepar i de tre helnorske revirene Osdalen, Slettås og Letjenna. Dårlige snøforhold i sørlige deler av norsk ulvesone gjør at det ikke er usannsynlig at det senere i vinter kan dokumenteres ytterligere valpekull i både helnorske revir og grenserevir.

Neste artikkel

Ulven i et smalt eller bredere perspektiv