Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har gode erfaringer med frittgående høner

Høyere hverdagsrisiko, men langt større bevegelsesfrihet.

Valg: Eggprodusenter med miljøinnreda bur må legge om eller slutte, mener fjørfebonde Jan Roy Eide (56) i Tørvikbygd.

Bonde Jan Roy Eide (56) i Tørvikbygd og kona har siden 2008 drevet produksjon av egg fra frittgående høner. Tidligere hadde Hordaland-bøndene burinnredning i hønsehuset.

Paret investerte 5,2 millioner i nytt anlegg, og opplever at overgangen til frittgående har vært positiv.

Nylig holdt Eide et foredrag om egne erfaringer under et høstmøte for eggprodusenter i Nortura region Vest.

Hønas hverdagsrisiko er høyere, men bevegelsesfriheten langt større, mener Eide.

– Ikke så ulik arbeidsmengde

– Kostnaden ved å ha frittgående høner kontra høner i miljøinnreda bur, er ganske lik. Det er ikke byggekostnadene som er avgjørende for om man velger det ene eller det andre. Arbeidsmengden med frittgående høner er litt større de første ukene etter innsett og under oppverping, men utover i innsettet er det ikke den store forskjellen i arbeidsmengde. Det kreves bare litt mer tilsyn, forteller Eide til Bondebladet.

Det utslagsgivende for egen omlegging, var at han så en utvikling i retning økt behov for frittgående høns – både i Norge og ellers i Europa.

Høyere dødelighet

Rema 1000 har siden 2012 kun solgt egg fra frittgående høner. Norgesgruppen har vedtatt å fase ut slike egg innen utgangen av 2019.

Beslutningen ble tatt etter påvirkning fra dyrevernorganisasjoner, uten at forskere kan si om det er frittgående høner eller høner i miljøbur som gir best dyrevelferd.

Norturas statistikk fra første kvartal 2017, viser imidlertid at dødeligheten i frittgående hønsehus var mer enn dobbelt så høy som dødelig­heten i hønsehus med miljøbur.

Frihet og risiko

«Vi ser en tendens til at dødeligheten blant frittgående høner er nedadgående»

Annonse

Dødeligheten har også vært økende hos frittgående de siste tre åra, mens utviklingen har gått i positiv retning innenfor produksjon med miljløbur. Men ser man utviklingen over en tiårsperiode, er dødeligheten redusert for begge driftsformene.

– Denne siste statistikken fra Nortura, er litt misvisende. Dette fordi de har lagt til grunn noen uhell i et par innsett i en forholdsvis kort periode. Vi ser en tendens til at dødeligheten blant frittgående høner er nedadgående. For høner i bur, er den stabil – kanskje litt oppadgående. Velger du å kjøre, utsetter du deg for en større risiko fremfor om du sitter i sofaen. Den frittgående høna har en større risiko i sin hverdag, men også et mye friere liv. Den kan bevege seg på et større areal, sier Eide, som har 7 500 høner i aviar-innredning.

For egen del, har dødeligheten i besetningen gått gradvis ned.

– Jeg har ikke prosenttall, men vi ligger nok i underkant av gjennomsnittlig dødelighet. (Norturas siste tall viser 2 prosent for høner i miljøbur og 4,7 prosent for høner i frittgående systemer, journ.anm.) Hakking har heller ikke vært noe problem. Fra 50 000 til 60 000 dyr har gått gjennom anleggene våre gjennom disse ni åra, og vi har hatt seks tilfeller av hakking.

– Bruk smittesluser

– Hvilke grep bør de som har besluttet å legge om driften, gjøre for å unngå høyere smittepress og dødelighet?

– De må bruke to smittesluser, og skjerme huset fra gnagere og fugler. Bonden må bruke nok tid i hønsehuset, slik at han får rolige dyr og en tillitsfull flokk. Dyra må komme til deg, i stedet for å springe fra deg når du kommer inn i hønsehuset.

Han mener eggprodusenter som har besetningen i miljøinnreda bur, i praksis nå har to valg:

– De må legge om, eller slutte. Men veldig mange har restlån på huset. Da er vel det beste alternativet å legge om, sier Eide.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018