Poteter I inneværende avtaleår er det tatt ut en pris som ligger 18 øre per kg over målpris for poteter. Til tross for priser godt over målpris også for avlingsåret 1998, gikk potetarealet ned med 10600 dekar (6,7 prosent) fra 1998 til 1999.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at målprisen for potet økes med 5 øre per kg i gjennomsnitt. Fordelingen foretas i fase II. Areal- og kulturlandskapstilskuddet foreslås uendret for areal under 60 dekar, økt med 120 kr per dekar for 61-120 dekar og med 55 kr per dekar for areal over 120 dekar. Endringene gjelder alle soner. Distriktstilskuddet til poteter i Nord-Norge på 1 kr per kg, foreslås videreført.