Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Rovviltnemndene tar ansvar

– Rovviltnemndene følger opp Stortingets politikk, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Bondelaget i denne ukens "Ytring".

– Alt annet enn å opprettholde vedtaket vil være overkjøring, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag.  Foto: Bondelaget
– Alt annet enn å opprettholde vedtaket vil være overkjøring, sier rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag. Foto: Bondelaget

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vil ta ut tre revirer innenfor ulvesona under lisensjakta.

De tre nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen, og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark, Mangenreviret i Hedmark og Akershus, samt Hobølreviret i Østfold.

Rovviltnemndene begrunner sitt vedtak med at bestandsmålet for ulv i vinter er oppfylt med stor margin.

– Forslaget til nemndene tar høyde for at antall ynglinger av ulv ligger høyt over Stortingets bestandsmål på fire til seks ynglinger. Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets intensjon for ulvepolitikken her i landet, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Bondelagets styre.

Senest i fjor vår la Stortinget til grunn at ulvebestanden også innenfor sona skal forvaltes for å unngå at sona blir et reservat.

– Det betyr at det skal tas hensyn til folk som lever med ulv tett innpå seg, og at mengden av ulv innenfor sona nå påvirker faren for skade på beitedyr utenfor sona, sier Frogner.

WWF med søksmål

Annonse

– Tingrettens dom fra mai om Verdens naturfonds søksmål om lovligheten av forrige vinters fellinger var veldig klar. Nå har WWF på nytt klaget avgjørelsen inn til departementet. Frykter du klagen kan stoppe jakta?

– Det at WWF klager inn avgjørelser om uttak av ulv, er som forventet. Jeg forutsetter at departementet forholder seg til at ulvestamma er i ferd med å komme ut av kontroll og alt nå ligger langt over bestandsmålet. Det betinger uttak minst på det nivået nemndene har fastsatt. Forvaltningen av ulven skal bestemmes av politiske vedtak. Alt annet enn å opprettholde vedtaket vil være overkjøring, både av det vedtatte bestandsmålet og av hensynet til befolkningen og beitebruken. Dette gjelder både innenfor og utenfor ulvesona.

– Sverige skal ikke ha lisensjakt til vinteren, fordi det er for få ulver igjen til å sikre en levedyktig bestand. Hvorfor er det så store forskjeller fra Sverige til Norge?

– Bestanden av ulv i Norge og Sverige sett under ett er langt over det som blir regnet som nødvendig for at bestanden skal være levedyktig. Forskjellen i hvordan dette blir sett på i Norge og Sverige er sammensatt, delvis fordi Sverige skylder på regelverk i EU. Men ikke minst fordi konfliktene i Sverige er på et annet nivå enn i Norge, noe som henger sammen med at bygdene i Sverige på mange måter står svakere enn i Norge og at beitebruk på utmark nesten ikke eksisterer i Sverige. Men konfliktnivået i Sverige er også økende, i takt med at antall ulv både øker og sprer seg til nye områder.

– Frykter årets beitesesong

– Det er nylig funnet over 120 døde sauer etter ulveangrep i Tynset, Rendal og Tolga, og mange sauebønder fortviler. Frykter du for hvordan årets beitesesong blir?

– Ja, det er all grunn til å frykte årets beitesesong. Når det så langt er funnet over 120 ulvedrepte sauer, vet vi at det reelle tallet er langt høyere. Det må derfor settes inn nødvendige ressurser for å få tatt ut ulv umiddelbart. SNO må på banen med sine ressurser og bistå jaktlagene i ulvejakta. Hvis ikke, står vi i fare for å få en situasjon som det vi hadde i Rendalen i 2016 og i Oppland/Akershus i 2017.

– Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er blitt sterkt kritisert for å ha gitt navn til en ulvevalp i Letjennareviret. Han la ut en video på Facebook om dette. Hva mener du om denne saken?

– Jeg ble veldig overrasket og skuffet over dette. Det framstår som et forsøk på å ufarliggjøre og menneskeliggjøre et rovdyr som står for store skader og lidelser, og setter beitebruken i fare. Slike handlinger virker konfliktskjerpende i en sak der det er sterke nok meninger og holdninger fra før. Jeg forutsetter likevel at dette ikke påvirker statsrådens håndtering av denne saken, sier Einar Frogner.

Neste artikkel

Vil bruke handlingsrommet for å nå bestandsmål