Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener Helgesen setter rovdyrhensyn først

Sp mener nytt svar fra statsråden viser at regjeringen prioriterer rovdyra foran sau og rein.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) kritiseres av Sp for ikke å arbeide for en todelt målsetting med to likeverdige mål for rovdyr og beitedyr. Her er statsråden på besøk hos småbrukarlagsleder Merete Furuberg, vinteren 2016. (Foto: Anders Sandbu)

Partiet har utfordret klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) på hvordan regjeringen egentlig vekter hensynet til rovdyr versus beitedyr.

To likeverdige mål?

I et skriftlig spørsmål til statsråden, spør Sps Siv Mossleth:

– Er det slik at ministeren deler fylkesmannens oppfatning av at hensynet til de fire store rovdyrartene og kongeørn er et hovedmål, mens det å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark bare er et mål, og dermed underordnet hensynet til rovvilt og kongeørn?

Hun viser til hjemmesiden til flere av fylkesmennene, deriblant i Nordland, hvor det heter at "det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark."

Les også: Sjekk ut rovdyrerstatningen nå

I den todelte målsettingen i rovviltforlikene, fremgår det at både rovdyr og beitedyr skal ivaretas. Men skillet mellom "hovedmål" og "mål" som flere opererer med, tyder på at byråkratiet ikke arbeider med to likeverdige mål, mener Sp.

Helgesen: Bærekraftige rovviltbestander overordnet

Annonse

Onsdag denne uka kom svaret fra statsråd Vidar Helgesen. Der skriver han blant annet:

– Alle de store rovdyrene er fåtallig, og det kreves forvaltningsmessige tiltak for å sikre overlevelsen. Dette innebærer at målsettingen om en bærekraftig forvaltning er et overordnet hensyn ved forvaltningen av disse artene.

Les også: Mener Dale bør gis ulveansvar

Det overordnede hensynet til rovvilt kan imidlertid ikke alene tillegges vekt, legger han til. Ulike hensyn må avveies og ivaretas "på best mulig måte", skriver statsråden. Men:

– Det er et ufravikelig vilkår at forvaltningen av rovvilt ikke må true bestandens overlevelse, noe som også er vektlagt av Stortinget.

Sp: – En provokasjon

Sps Mosslett mener svaret bare bekrefter det mange i beitenæringa har kjent på både kropp og sjel.

– Regjeringen prioriterer rovdyra foran sau og rein. Bekreftelsen er en provokasjon mot Stortingets rovviltforlik og den todelte målsettingen. Vi skal ha lokal forvaltning, men Helgesen godtar ikke lokale tilpasninger fordi hensynet til rovdyrene veier tyngst, skriver hun i en pressemelding torsdag.

Les også: Vil skyte færre ulver

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat