Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer at Bionova må skyves til 2023

Regjeringa forutsatte at Bionova-satsingen ble ferdig etablert i år. Det ligger nå ikke an til å skje.

Må vente: Bionova er over tid blitt løftet fram av regjeringa, ikke minst ved Tyygve Slagsvold Vedum, som et helt sentralt nytt verktøy for at jordbruket skal kunne oppfylle sine klimakutt-forpliktelser. BIonva skulle være ferdig etablert i 2022, men det ligger ikke an til å skje nå. (Foto: Anders Sandbu)
Må vente: Bionova er over tid blitt løftet fram av regjeringa, ikke minst ved Tyygve Slagsvold Vedum, som et helt sentralt nytt verktøy for at jordbruket skal kunne oppfylle sine klimakutt-forpliktelser. BIonva skulle være ferdig etablert i 2022, men det ligger ikke an til å skje nå. (Foto: Anders Sandbu)

Bionova er av regjeringa vurdert som det aller viktigste nye verktøyet for at jordbruket skal kunne oppfylle sine klimakutt-forpliktelser i klimaavtalen med staten fra 2019. Fram til 2030, skal næringa kutte 5 millioner CO2-ekvivalenter.

I desember kom regjeringspartiene til budsjett-enighet med SV om å sette av 30 millioner til å starte opp og etablere Bionova som en enhet. Summen står i skarp kontrast til hva Sp har skrevet i sitt partiprogram. Der ønsker Sp seg et klimafond på 10 milliarder kroner.

Hva angår selve progresjonen i Bionova-arbeidet, var tilbakemeldingen fra landbruks- og matministeren i desember at regjeringa ville bruke 2022 på å forme denne klimasatsingen. I mars i år ba regjeringa om innspill fra næringa om hvilke utfordringer dette verktøyet skal bidra til å løse, hvordan det bør organiseres og hvilke kjerneoppgaver Bionova bør ha.

Ligger etter skjema

Men arbeidet fram mot et endelig Bionova, har ikke gått så raskt som forespeilet. Det framgår av regjeringas reviderte nasjonalbudsjett, som ble lagt fram torsdag formiddag:

«I Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2022 er det sett av 30 millionar kroner til etablering av Bionova. Det ligg nå ikkje an til at ordninga vil vere ferdig etablert i 2022, slik det først var forutsett. Det vil derfor ikkje bli etableringskostnader før i 2023», heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet torsdag.

Hva denne trolige utsettelsen skyldes, skriver departementet ingenting om.

Annonse

Det er også usikkert hvor bredt det endelige Bionova faktisk vil favne. I Hurdalsplattformen beskrives Bionova som «en finansieringsmekanisme til støtte for klimatiltak i landbruket». Norges ledende næringsklynge innenfor grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, Hamar-stasjonerte NCE Heidner Biocluster, er blant dem som mener Bionova bør favne bredere enn som så.

– Som næringsklynge, støtter vi selvsagt opp under det å ha en støtteordning for å løse de utfordringene bonden står i. Men i tillegg, mener Heidner at Bionova bør favne litt bredere og ha løsninger for eksport. Vi må få til de endringene som faktisk behøves for å gjennomføre det grønne skiftet. Norge har lyktes godt innenfor blå sektor, og det er fordi denne sektoren har fått god eksportstøtte og -bevilgninger. Det samme bør skje innenfor grønn sektor, sa Kristiane Haug Berg til Bondebladet i februar.

Klimakutt

I tillegg til at Bionova etter alt å dømme ikke blir etablert før i 2023, er det i revidert nasjonalbudsjett også lagt inn et kutt på 50 millioner kroner til skogvern, og 20 millioner mindre til restaurering av myr. Ikke minst SV reagerer på disse kuttene:

– Det er jo et slag i ansiktet for alle som er opptatt av å få ned klimagassutslippene og som har stemt for et regjeringsskifte og en regjering som tar klimaet på alvor. Dette er en svekkelse av klimaambisjonene, sier partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Nationen torsdag.

– Skogvern er ikke et klimatiltak, men et annet tiltak. Budsjettposten er så høy at det går an å drive aktivt skogvern for å sikre det biologiske mangfoldet også framover, kontrer Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum overfor avisa.

Også da regjeringa la fram sitt tilleggsbudsjett i høst, foreslo den å kutte denne posten med 120 millioner. Dette ble imidlertid stoppet i forhandlinger med SV.

Neste artikkel

Gode råd må være gode