Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Dette blir for passivt!

Regjeringen burde ha skjerpet jordvernmålet ytterligere, endret lovverket og forbudt opsjonsavtaler, mener landets jordvernallianser.

Landets jordvernallianser er lite imponert over regjeringens oppdaterte jordvernstrategi. De forventer at Stortinget sørger for en enda klarere innskjerping i den endelige behandlingen. Her sees leder Øyvind Kjølberg i Jordvernalliansen Oslo og Akershus ved et jordvern-presset område i Ås. Arkivfoto: Anders Sandbu
Landets jordvernallianser er lite imponert over regjeringens oppdaterte jordvernstrategi. De forventer at Stortinget sørger for en enda klarere innskjerping i den endelige behandlingen. Her sees leder Øyvind Kjølberg i Jordvernalliansen Oslo og Akershus ved et jordvern-presset område i Ås. Arkivfoto: Anders Sandbu

Som et vedlegg til landbruksbudsjettet, la regjeringen inn sin oppdaterte jordvernstrategi. I denne viderefører regjeringen jordvernmålet om at maksimalt 4 000 dekar dyrka jord skal omdisponeres årlig innen 2020. De siste åra har omdisponeringen gått ned, og man er nå på litt over 4 000 omdisponerte dekar.

Men at utviklingen går den veien, skulle bare mangle etter direkte pålegg fra Stortinget. Det påpeker samtlige av landets jordvernallianser i en felles pressemelding i kjølvannet av den oppdaterte strategien.

– Et av de viktigste innspillene vi kom med, var å ytterligere redusere arealet for omdisponering innen 2024, altså en halvering av dagens mål, skriver jordvernalliansene i en pressemelding.

De vedgår at det har skjedd en gradvis bevegelse i regjeringens tilnærming til å imøtekomme Stortingets jordvern-krav. Men det går for tregt, fastslår alliansene.

– Det burde ligge en nullvisjon til grunn for jordvernet. Den globale situasjonen tilsier at jordvern må inn som en viktig del av vår nasjonale sikkerhetspolitikk. Som jordvernorganisasjoner, setter vi vår lit til at Stortinget sørger for en enda klarere innskjerping i den endelige behandlingen av den oppdaterte jordvernstrategien, skriver alliansene.

Dette krever jordvernalliansene

Deres egne krav til videre jordvernpolitikk er:

Annonse

* Styrking av vernebestemmelsene i jordloven hva angår omdisponering av dyrka mark etter plan- og bygningsloven.

* Bedre regional planlegging, herunder å lage kommunale og regionale jordvernmål.

* Arealbudsjett og -regnskap over dyrka mark, administrert av fylkesmannen.

* Skjerpe fylkesmannens og fylkeskommunens mulighet for innsigelse mot planer om nedbygging av både dyrka og dyrkbar jord.

* Forbud mot opsjonsavtaler knyttet til dyrka og dyrkbar jord. Regjeringen nøyer seg i den oppdaterte strategien med å foreslå utredning av å tinglyse disse avtalene, som i dag ofte er hemmelige.

– Landbruksdirektoratet har allerede utredet og støttet tiltak om tinglysing. Her forventer vi at Stortinget gir en klar marsjordre til regjeringen om at det er utredet nok. Nå trengs det handling! skriver alliansene.

* Forbud mot bygging av parkering, boliger og næringsbygg på dyrka og dyrkbar mark.

* Innskjerping i bruk av dyrka mark til bygninger, veier og permanente oppstillingsplasser innen landbruket.

* Utrede regionale jordvernfond.

Neste artikkel

Bruka politikerne vil ha, forsvinner