Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strides om konsesjon til AS

Ingjerd Lindeberg mener Hitra tar for lett på bo- og 
driveplikten.

Stridens kjerne: Landbrukseiendommen Akset på Innhitra i Sør-Trøndelag er på hele 14 539 dekar, og ble solgt for 13,4 millioner til et aksjeselskap. Hitra kommunes innvilgelse av konsesjon til Hamna Gård AS har blitt advokatmat, og nå går saken til Fylkesmannen. (Foto: Privat )

Det var 10. mars det nystiftede selskapet Hamna Gård AS søkte om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen Akset på Innhitra i Sør-Trøndelag. 12. april vedtok kommunens tekniske komité å innvilge konsesjon.

Den andre gårdsinteressenten, Ingjerd Lindeberg, reagerer på kommunens håndtering av saken, som nå blir gjenstand for klagebehandling hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Her har det nærmest vært en lynbehandling fra kommunens side. Kommunen har veldig enkelt gitt aksept for at et AS skal erverve en så stor eiendom. Det vil i realiteten åpne opp for at det er helt fritt for at selskaper kan erverve landbrukseiendommer, sier Lindebergs advokat Ivar Chr. Andersskog i Advokatfirmaet Nidaros DA til Bondebladet.

Hitras dyreste blir klagesak

Eiendommen er på hele 14 539 dekar, og ble solgt til aksjeselskapet for 13,4 millioner kroner. Prisen skal være høyere enn gjennomsnittet for landbrukseiendommer i Trøndelag i denne størrelsen, men samtidig godt under takstverdien, som var satt til hele 20 millioner.

– Det er ingen eiendom som vi har registrert som har hatt en høyere pris på Hitra, uttalte eiendomsmegler Tom Henrik Jacobsen i Nylander til lokalavisa Hitra-Frøya tilbake i 2012, da eiendommen først ble lagt ut for salg.

Eiendommen vurderes å ha et stort utviklingspotensial, og til eiendommen ligger det både jakt- og fiskerettigheter, marina og et regulert hyttefelt for 14 hyttetomter.

Les mer: Valg 2015: Konsesjonsloven

I vedlegget til konsesjonssøknaden, fremgår det at Hamna Gård AS ønsker å «utvide driften vesentlig», og i løpet av de neste tre til fem årene blant annet tilby moderne overnattingsfasiliteter, kurs- og konferansefasiliteter og utvikling av hyttefeltet.

Landbruksvirksomhet er derimot ikke høyt prioritert:

Ingen planer om bosetting

«Det vesentligste av inntektene vil komme fra annen virksomhet enn rent jord- og skogbruk», vedgår Hamna Gård AS ved søker Sten Roger Myren i vedlegget.

Han vil heller ikke forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og deretter selv bebo eiendommen i minst fem sammenhengende år, fremgår det av konsesjonssøknaden.

Kommunen mener dette er innenfor: «Ut fra forretningsplanen med kurs, konferanser og opplevelser, er det ikke etter Rådmannens oppfatning behov for å stille vilkår om personlig boplikt», påpeker rådmannen ifølge Hitra-Frøya.

Ingjerd Lindeberg har på sin side blant annet planlagt å ha en besetning med villsau på gården

– Det ligger et enormt potensial på gården, både med tanke på utleie til turister, kurs og aktiviteter og jordbruk, sier hun.

– Uthuling av konsesjonsloven

Kommunens konsesjonsvedtak 12. april i år, ble tre dager seinere møtt med en klage fra Ingjerd Lindeberg. Denne ble avvist av kommunen 10. mai.

Denne uka kommer en ny klage, med Fylkesmannen som adressat.

«Her har det nærmest vært en lynbehandling fra kommunens side»

Advokat Ivar Chr. Andersskog
Annonse

Lindeberg mener kommunens konsesjonsvedtak innebærer en uthuling av konsesjonsloven – og dessuten er uheldig sett i lys av det landbrukspolitiske målet om at det i størst mulig grad er fysiske personer som skal eie, drive og selv bo på landbrukseiendommer.

Klager påpeker at problemet med å gi konsesjon til et AS, er at AS’et da kan leie bort jorda noen år, og så kan jorda legges brakk. Og videre at et AS i sin helhet kan selges videre til andre personer, og at kommunen da ikke vil ha kontroll over hvem som faktisk eier gården.

Les mer: Konfronterer departementet

Noe totalt forbud mot å gi konsesjon til aksjeselskaper, er det imidlertid ikke. I paragraf 9 i konsesjonsloven heter det nemlig: «Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.»

– Det kan gis konsesjon til AS, men da skal det være helt spesielle forhold. Dette kan skje bare helt unntaksvis, for eksempel hvis et forhold tilsier at det ikke finnes noen personlige, interesserte drivere, sier Andersskog.

Begge hevder å ha avtale

Ingjerd Lindebergs advokat skriver i klagen at det ikke ble inngått noen bindende kjøpskontrakt mellom selgeren og Hamna Gård AS før i ettertid.

Hamna Gård AS mener det fremgår både av konsesjonssøknaden og en epost fra selger at kontrakten var bindende.

Lindeberg sier hun hadde en muntlig avtale med selger om at hun kunne kjøpe gården. Selger har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

– Jeg fikk flere bekreftelser fra selger på blant annet epost og sms om at vi skulle få kjøpe gården dersom det ikke ble gitt konsesjon til Hamna Gård AS. Selger ba oss også om et møte på hans bopel den 23. april. Vi oppfattet det som om han ønsket å selge til oss, og han lurte på om vi ikke kunne få fylkesmannen til å gjøre om vedtaket fra kommunen, sier Lindeberg.

Lånesøknad lagt til side?

Lindeberg mener det kan stilles spørsmålstegn ved hvordan kommunen har håndtert lånesøknaden hun sendte 1. mars, 14 dager før Hamna Gård sendte inn sin konsesjonssøknad.

Hennes opplevelse er at lånesøknaden ble lagt til side.

– Lånesøknaden burde ha blitt behandlet før kommunen behandlet konsesjonssøknaden fra Hamna Gård, sier Lindeberg.

Lindeberg har i dag en signert konsesjonssøknad liggende som vil bli lagt ved klagen til fylkesmannen. – Den ble signert i april av meg selv og selger, sier hun.

– Vi har ikke vurdert Lindeberg som part i saken. Hun har ikke søkt om konsesjon, og ut fra den vurderingen vi har foretatt, har hun ikke rettslig klageinteresse i saken. Vi har heller ikke mottatt noen klage på vårt avvisningsvedtak ennå, sier landbruksansvarlig Ingvild Størkersen i Hitra kommune i en kort kommentar til saken.

Les hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag