Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener myrdyrkings­forbud må utredes mer

Som om 3-4 i hver kommune fikk kjøreforbud, sier Arnar Lyche.

Tapes: – I praksis betyr dette at 38 prosent av all dyrkingsjord i Norge går tapt, sier Arnar Lyche.

Et myrdyrkingsforbud er en stor inngripen i råderetten over egen eiendom som krever en seriøs analyse av konsekvensene, mener Arnar Lyche.

Krever analyse

Når Landbruks- og matdepartementet fremmer forslag om forbud mot dyrking av myr, legges det til grunn at nytten for samfunnet er større enn kostnaden for bøndene.

– Hvem blir berørt og hva blir samfunnsvirkningene. Det må komme fram i en grundig analyse, sier Arnar Lyche, som er organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag.

– Hvem bør gjøre dette utredningsarbeidet?

– Kanskje kan forvaltningen utrede? Statens kartverk har kartfestet de dyrkbare myrene i Norge – ca. 4,7 millioner dekar i alt. Det gir et veldig godt grunnlag. Fordeling på eiendomsnivå av den dyrkbare jorda og andel av dette som er myr, finnes vel som kartdata? Eksempelområde kan plukkes ut for nærmere analyse, for eksempel Møre og Romsdal.

Veldig liten samfunnsnytte

I sine beregninger forutsetter Nibio-forskerne utslipp av litt i overkant av 3 tonn CO2-ekvivalenter per dekar og år ved myrdyrking.

– Det tilsvarer omtrent utslippene fra en personbil i løpet av ett år. Det er ikke all verden når vi vet at det er om lag 3,5 millioner biler i Norge og at biltrafikken har økt med 2 prosent i året de siste årene. Samfunnsnytten i form av reduserte klimagassutslipp blir omtrent den samme som om 3-4 personer i hver kommune plukkes ut hvert år og får livsvarig forbud mot å kjøre bil, mens resten av befolkningen kan kjøre som før.

– Flere miljøorganisasjoner mener forbudet er godt nok utredet. Hva sier du til dem?

Annonse

– Staten fremmer her en dårlig sak som i tillegg er svært dårlig utredet. Vi ser jo Nibio-forskere argumenterer mot andre Nibio-forskere. Det er det som skaper den intense debatten. Hvis det var omvendt, en god sak som var skikkelig utredet, hadde det vært stille aksept rundt forslaget om myrdyrkingsforbud.

Stemmer ikke med 12 kommuner

I saksutredningen til departementet legges til grunn at det bare er 12 kommuner som vil bli berørt av forbudet.

– Dette kan umulig stemme med virkeligheten. Kostnadssiden må være kraftig underestimert. Det foreslåtte myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. I praksis betyr dette at 38 prosent av all dyrkingsjord i Norge går tapt, sier Lyche.

For svært mange bønder vil forbudet sette begrensning på egne utviklingsmuligheter, og det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje, mener organisasjonssjefen.

– Her i Møre og Romsdal ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Myra har stor egenverdi som vannreservoar og flomdemper, og som levested for mange arter. Det kan være mange gode grunner for å verne ei myr. Men at oljenasjonen Norge bruker myra som klimaalibi, er kanskje å dra det for langt.

– Mange land er i gang med å reparere myrer. Bør Norge også gjøre dette?

– Myr er en svært viktig naturtype som vi må ta godt vare på, men ikke av klimahensyn. Noen dekar tilbakeført myr bidrar minimalt i det store klimabildet og blir symbolpolitikk. Vi forbruker fossil energi og sløser med nitrogenet. Det er roten til problemet, sier Arnar Lyche.

Neste artikkel

Mykje meir myr i Norge enn antatt