Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvesona gir et gigantisk matsvinn

Norge har kun tre prosent matjord der vi kan dyrke korn og grønnsaker, men nesten halvparten av landarealet kan utnyttes som en fôrressurs til drøvtyggere. Beregninger gjort av Nibio viser at det dreier seg om 138 millioner dekar, som inkluderer både snaufjell, fjellskog, barskog, lyngheier langs kysten og raviner i flatbygdene.

Omtrent ti prosent av dette arealet er klassifisert som svært godt beite. Den gode kvaliteten har ikke bare oppstått av seg selv. Nibio-forskere har fastslått at kvaliteten er en arv etter tidligere bruk, der beiting og slått har gitt et åpent og grasrikt landskap. Dagens vegetasjonsbilde gjenspeiler dermed at det har vært i drift gjennom generasjoner.

Hvis den gode beitemarka ikke skjøttes av husdyr, vil kvaliteten forringes. Det påfører oss kortsiktige tap i form av manglende ressursutnyttelse, samt langsiktig tap gjennom redusert kvalitet på beitene.

Bondelagets fylkesledere i Østfold, Akershus og Innlandet mener det er på tide å synliggjøre hva dagens rovdyrpolitikk koster, og hvem som egentlig betaler regninga. De tre leder fylkeslagene som ligger i ulvesona, hvor det nå er langt færre beitedyr og svært lav utnyttelse av utmarka. I rapporten «Beitebruk i ulvesonen» fra 2018 skriver Nibio at husdyra i disse fylkene maksimalt bruker seks prosent av kapasiteten.

Målt i kroner per fôrenhet, er det snakk om vanvittige summer som bokstavelig talt råtner på rot. Én fôrenhet er verdt 2,5 kroner, og beitesesongen går over 100 dager. Ganger man opp denne beitekapasiteten, får man 100 millioner i tapte verdier for landbruket i ulvesona – årlig.

Annonse

Med ny regjering, forventer de tre fylkeslederne en ny kurs i rovdyrpolitikken – i form av mer offensiv forvaltning, og derigjennom økt utmarksbeitebruk.

Forrige uke markerte vi den internasjonale dagen mot matsvinn. Nordmenn har tatt inn over seg utfordringen, og kaster nå mindre mat. Men skal vi virkelig gjøre noe med matsvinnet, må vi se på hele næringskjeden.

Neste artikkel

– Hjelper ikke oss geitebønder