Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

To spor for utslipp

Skal Norge innfri Parisavtalen, må det neste Stortinget etter alt å dømme gjøre noe for å kutte utslipp. Det vil gjøre vondt. For landbrukets del kan vi grovt sett tenke oss to måter å kutte utslipp på.

Den ene måten er å få mer effektiv fôring, bedre avl, bedre utnyttelse av areal og andre tiltak for mer effektiv produksjon. FN peker på dette som nøkkelen til å få ned klimagassutslippene fra landbruket. Dette er også en løsning landbruket kan leve med. Det er også en løsning som ikke ødelegger for muligheten til å øke matproduksjonen.

Den andre retningen er tiltak som å redusere forbruket av rødt kjøtt, eller å pålegge alle sektorer et flatt kutt. En slik løsning er neppe forenlig med Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon. Norge er et grasland. To tredjedeler av matjorda vår er beste egnet til grovfôr, og vi har store ressurser i utmarka. For å gjøre dette til menneskemat, trengs drøvtyggere.

Bønder blir mer effektive hvert eneste år, og det kommer de til å måtte bli også i fremtiden. Det kommer politikerne også til å kreve, det bør ingen være i tvil om. Det utelukker ikke at det også kan komme krav om å kutte på andre og mer smertefulle måter.

Annonse

Uavhengig av valgresultat vil neste Storting og regjering bære et tungt ansvar. Å lage en politikk som kutter CO₂-utslipp er ingen lett øvelse, men det er likevel ikke tilstrekkelig. Det må gjøres på en slik måte at vi ikke ødelegger økonomien vår.

Ifølge Nationen har utslippene fra landbruket økt i fem år på rad. Hovedårsakene er flere sau og ammekyr, samt nydyrking av myr. Når det gjelder de to første vil kjøttproduksjon fra drøvtyggere føre til utslipp. Forskeren Robbie Andrew i Cicero mener vi bør spise mer svin i stedet. Det vil føre til lavere utslipp, men vi får da ikke brukt grasressursene våre.

Regjeringen har sendt ut et forslag om forbud mot nydyrking av myr på høring. Et generelt forbud mot all nydyrking er en ensidig politikk, og ifølge Nibios utredning vil vi oppnå tre fjerdedeler av kuttene om forbudet blir begrenset til dyp myr. Det er et fornuftig kompromiss.

Neste artikkel

Stortinget vil gi jordbruket klimadrahjelp