Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rettferd for sauebøndene

Det er dokumentert av Statens Naturoppsyn at det var en svensk ulvetispe som drepte over 300 sauer på utmarksbeite på Hadeland, Toten og Hurdal denne sommeren. Ulven hadde beveget seg inn i prioriterte beiteområder, og til tross for at det ble gitt midlertidig tillatelse for skadefelling kunne lystmorderen fortsette sine herjinger i flere måneder før den til slutt ble skutt.

Dyretragedien kom dessverre ikke som en overraskelse. Da Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stanset lisensjakta på ulv i vinter, ble han kraftig advart om at dette kunne bli utfallet. 2000 demonstranter marsjerte i Oslo for å markere sin misnøye med avgjørelsen, ettersom ulvebestanden var langt over hva Stortingets hadde satt som bestandsmål.

Det store skadeomfanget og usikkerheten som fulgte, førte til at mange holdt igjen sau og storfe på innmarksbeite gjennom sesongen. Forrige uke kom beskjeden om at berørte beitebrukere vil kunne søke erstatning. Leder Kjetil Ulset i Gran Saubeitelag jubler for at sauebøndene kan få utmarksbeitetilskuddet uten å oppfylle kriteriene fullt ut, og at de kan søke om å få dekket utgifter til forebyggende tiltak mot rovviltskader etter FKT-forskriften.

Annonse

At sauebønder i Hurdal, Gran og Toten kompenseres for at de mistet muligheten til å sende dyra på utmarksbeite, skulle bare mangle. Nå er det viktig at erstatningen blir stor nok til å dekke inn de ekstra kostnadene som påløp når dyra måtte flyttes til innmarksbeiter, som bygging av gjerder, leie av beite og innkjøp av ekstra fôr.

Å kaste bort de rikholdige grovfôrressursene som finnes i utmarka, er en dårlig løsning. Politikerne må ta lærdom av sommerens hendelser, og sørge for at vi den kommende vinteren oppfyller bestandsmålene som er satt av Stortinget. Dette må skje før skadene oppstår i områder der beitedyrene skal ha forrang. Nordland er et godt eksempel på at lisensjakt og raske uttak av problemdyr kan lette på trykket for beitenæringa. •

Neste artikkel

NSG vender tommelen opp