Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye holdninger

En spørreundersøkelse fra matforskningsinstituttet Nofima viser at koronautbruddet har endret våre holdninger til norsk matproduksjon. Et klart flertall svarer at de i dag er mer positive til å støtte norsk landbruk, og at de mener selvforsyning med norske råvarer er viktigere enn de gjorde før. (Se sak side 18)

At mange har endret sine holdninger, er en stor tillitserklæring til den norske bonden. Pandemien forsterker en trend vi har sett utvikle seg over tid, der flere ønsker å hensynta klima, miljø og sunne faktorer som dyrevelferd, lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler, når de plukker varer i butikken. 22 prosent av de spurte oppgir at de i større grad enn før sjekker hvor maten kommer fra, enten det gjelder land, region eller produsent.

Å være uavhengige av import, blir gjentatt som en årsak i undersøkelsen. Det er ingen tvil om at økte handelsbarrierer har gjort flere bedriftsøkonomiske forestillinger til skamme under koronautbruddet. En av dem er at lageret til en bedrift til enhver tid bør være ute på veien, og at bedriftene bør ha minst mulig fysisk lager. En annen forestilling er at Norge, som er et så rikt land, alltid kan kjøpe det vi har bruk for. Lokal produksjon og korte verdikjeder har klare fortrinn i en krisesituasjon, og i kjølvannet av krisen vil politikere i hele verden tvinges til å legge mer vekt på beredskap når det gjelder smittevernutstyr, medisiner og mat.

Annonse

Svarene i undersøkelsen kan også tyde på at et stort antall permitteringer og stengte butikker har fått flere til å tenke over betydningen av lokale arbeidsplasser. Ringvirkningsanalysen Norsk Landbrukssamvirke gjennomførte i 2018, viser godt hvordan bonden holder flere enn seg selv i arbeid.

Her kom det frem at samvirkebedriftene til sammen genererte 55 870 årsverk i 2018 og sikret over 40 milliarder kroner i verdiskaping, noe som igjen genererte 11 milliarder kroner tilbake til fellesskapet i form av skatter og avgifter. Slikt blir det både lærere og helsearbeidere av.

Neste artikkel

Sjømat mot jordbruk etter brexit