Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jord til fjøs eller datasenter?

I forslag til ny jordvernstrategi vil regjeringa stramme inn fra 4000 til 3000 dekar som årlig maksgrense for nedbygging av matjord, samt heve statusen på de beste jordbruksarealene. Målet kunne vært satt enda høyere, men innskjerpingen er et skritt i riktig retning. Det samme er regjeringas formulering om at jordvern er en «grunnleggende forutsetning for bærekraftig utvikling og norsk samfunns- og matsikkerhet».

For å få bukt med landbrukets egen nedbygging, er det også foreslått at jordlovens bestemmelser for omdisponering skal «skjerpes inn betydelig». Bønder må derfor belage seg på det vil bli vanskeligere å utvide gården med nye eller oppgraderte driftsbygninger eller kjøreveger, såfremt prosjektene spiser av produktivt areal. I praksis blir det kommunene som skal stå for vurderingen av om bygningene og veiene er nødvendige for drifta.

Regjeringa vil derimot ikke være så hard i klypa overfor aktører som tilbyr opsjonsavtaler. Flere steder, ikke minst i Rogaland, har bønder kjent på press fra kapitalsterke aktører. I desember kom det fram at Anne Frøyland Grødem i Time kommune var blitt tilbudt 150 millioner for sin gårdsjord, mot at et firma kunne få bygge datasenter her. Men Grødem var prinsippfast, og takket nei.

Annonse

Bondebladet støtter Jordvern Norge og Jordvernalliansen Trøndelag, som mener regjeringa helst burde gått for forbud eller strengere regulering av slike opsjonsavtaler. Det kan ikke overlates til grunneier eller kommunen å takke nei til millioninntekter for å hindre unødvendige inngrep på matjord. Som et minimum bør det bli et krav om at alle opsjonsavtaler der matjord er i spill, skal offentliggjøres.

Jordbruket må finne seg i kritiske vurderinger av egen arealdisponering, men det må også komme regler som tydelig skiller nødvendigheten av å omdisponere matjord. Det er stor forskjell på å omdisponere dyrka mark for videre matproduksjon, og å ta dyrka mark til boligfelt og andre næringsformål.

Neste artikkel

Politikerne i Time sa ja til datasenter