Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjødselkrav må ta hensyn til avlinger

Bondebladet skrev før påske om forslagene til ny gjødselforskrift, som legger opp til en kraftig innskjerping av regelverket. Mange husdyrbønder vil enten måtte skaffe til veie mer spredeareal, redusere antall dyr i fjøset eller begge deler. Er du svine- og melkebonde kan kravet fort bety at du må investere i mer lagerplass. Direktoratene regner med en snittskostnad på 250 000 kroner per foretak, men foreslår at staten skal gi tilskudd til dette.

Formålet med de nye reglene er å sikre at spredning skjer på en måte som er til beste for klima og miljø. Om du doserer etter plantenes nitrogenbehov, blir fosfortilførselen fort for høy. Fosfor på avveie gjennom erosjon vil føre til algeoppblomstring i vann og vassdrag.

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet er ikke helt enige, men over tid ligger det an til en økning i spredearealet med mellom 50 og 67 prosent. Hardest vil dette gå ut over Rogalands-bonden, der det allerede i dag nesten ikke er mulig å få tak i spredeareal.

Dette er dramatisk for alle områder med høy dyretetthet. Flere Bondebladet har snakket med er urolige, og mener kravene vil svekke lønnsomheten gjennom økte kostnader og press på leiejord. Styreleder i FKRA, Gabriel Joa, uttalte seg kritisk i Nationen om den faglige begrunnelsen og at forslaga ikke tar hensyn til geografi. Joa mener også vi må vente med nye krav til det foreligger gode løsninger for alternativ bruk av gjødsla, som for eksempel produksjon av biogass.

Annonse

Bondebladet mener nye regler må ta hensyn til hvor i landet du driver. Det kan høres enkelt ut med et tall for hele landet, men en regjering som er opptatt av forenkling bør ikke sette samme grenser på Jæren som i Finnmark, og deretter be bøndene søke om dispensasjoner.

Vekstsesong og varme gir store utslag i hvor mye næringsstoffer som tas ut gjennom avlingene. Da er det viktig at regelverket som utformes ikke er til hinder for en økt norsk matproduksjon, slik Stortinget har bestemt. Å kunne produsere mest mulig på det arealet vi har tilgjengelig er også et godt klimatiltak.

Neste artikkel

Forsker: Behov for ny forvaltning av husdyrgjødsla