Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Viser at tillit kan rives ned veldig raskt

I sommer var Mattilsynet lokalt blant instansene bøndene hadde størst tillit til. Landbruksministeren vil følge Mattilsynet tett etter KPMGs slakt-rapport, men er uviss på når tilliten er gjenopprettet.

Møttes: Olaug Bollestad vil ikke konkludere på noe som helst ennå. – Det som betyr mest, er å ha tillit til den forvaltningen som skjer i det ytterste leddet, lik tolkning og lett forståelse av regelverket, veiledning som gjør at folk blir ivaretatt, og et tilsyn med kvalitet, sier Bollestad etter møtet med Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal. Foto: Anders Sandbu
Møttes: Olaug Bollestad vil ikke konkludere på noe som helst ennå. – Det som betyr mest, er å ha tillit til den forvaltningen som skjer i det ytterste leddet, lik tolkning og lett forståelse av regelverket, veiledning som gjør at folk blir ivaretatt, og et tilsyn med kvalitet, sier Bollestad etter møtet med Mattilsynets toppsjef Ingunn Midttun Godal. Foto: Anders Sandbu

Torsdag avholdt landbruks- og matministeren et møte med Mattilsynets nye toppsjef Ingunn Midttun Godal. Temaet var hvordan den knusende eksterne granskningsrapporten fra KPMG kan følges opp på best mulig måte.

I den svært kritiske rapporten, som ble lagt fram 10. desember, pekes det på en total systemsvikt hos Mattilsynet.

Svikt overalt

Blant ankepunktene er:

* Ikke gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

* Mangelfull enhetlighet og svak styring.

* En rekke feil og svakheter i saksdokumentasjon.

* Ulik forvaltningspraksis i ulike deler av landet.

* Lite effektiv ressursbruk.

* Risiko for rettssikkerheten til dem som får tilsyn.

* En rekke eksempler på uprofesjonell og forutinntatt opptreden.

* Dyrevernsnemndene, som i svært begrenset grad har fått opplæring i forvaltningskvalitet, benyttes langt utover sitt mandat.

Tillitsfall

KPMG skriver også rett ut at tillitskrisen ikke er over. Det var to enkeltsaker som utløste tillitskrisen: Tilsynsskandalen rundt pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes, som blant annet førte til at administrerende direktør i Mattilsynet gikk av, og en dom i Fosen tingrett – hvor Mattilsynet tapte klart. Sistnevnte gjaldt beiteskader fra lakselus i et oppdrettsanlegg.

Tilliten til Mattilsynet er hos svært mange i landbruket nå helt på bunnen. Men så seint som i sommer, i en undersøkelse gjennomført av forskningsprosjektet Aniwel, var bildet et ganske annet.

Annonse

I undersøkelsen, som 1 546 husdyrprodusenter fra hele Norge hadde svart på, kom det fram at disse hadde høyest tillit til helsevesenet. Deretter fulgte politiet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag – og Mattilsynet lokalt.

– Tillit er noe du får. Tillit kan også, som denne saken viser, rives ned på veldig kort tid. Mattilsynet har over tid vært den av de offentlige etatene som har hatt høyest tillit og best omdømme. Men på kort tid rives det ned. For meg er det vanskelig å si at tilliten skal bygges opp igjen innen for eksempel 1. mai, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til Bondebladet etter hennes møte med Mattilsynets nye toppsjef.

Begge beskriver dette som et godt møte.

Skal følges opp tett

Flere møter vil det bli i det nye år, for statsråden ønsker å følge Mattilsynet tett – slik hun også har gjort med norsk slaktegrisnæring.

Foran møtet torsdag sist uke, påpekte statsråden i en pressemelding at hun forventer en konkret plan fra Mattilsynet for gjennomføring av tiltak.

Mattilsynet har alt tatt noen grep. Tirsdag sist uke ble en egen innsatsgruppe nedsatt. Den vil jobbe med å finne gode tiltak både på kort og lang sikt, for å sikre tilstrekkelig gjennomføring av de anbefalingene KPMG fremmer i rapporten.

I møtet med Bollestad, presenterte Midttun Godal status for pågående og planlagte tiltak innenfor alle KPMGs åtte hovedfunn. Hva handler så disse tiltakene om, på kort sikt?

– Noe av det viktigste for meg, er det som handler om kommunikasjon og dialog under tilsyn og med næringene, tiltak knyttet til forståelse – og dermed etterlevelse – av regelverket, samt tiltak knyttet til planlegging og oppfølging av tilsyn, sier Midttun Godal til Bondebladet etter møtet.

Ressurser og eierkrav

Veterinærforeningen har påpekt at alle de åtte forbedringspunktene KPMG peker på, krever økte ressurser. Foreningen mener Mattilsynet bør få dette i revidert statsbudsjett 2020.

Men landbruks- og matministeren mener tiden ikke er inne for å snakke om økonomien i det hele.

– Vi er ikke først og fremst der at vi nå snakker om penger i budsjettet. Det viktige for meg, er å få på plass handling – og så får vi i etterkant komme tilbake til vurderingen av økonomien, sier statsråden.

På spørsmål til Midttun Godal om systemsvikten primært handler om at Mattilsynet ikke utnytter sine tilmålte ressurser godt nok, eller om det snarere er eierdepartementenes krav som er urealistiske å oppnå innenfor dagens rammer, svarer hun:

– KPMG peker på åtte ulike områder hvor vi må bli bedre. Det handler om styring, ledelse og oss som organisasjon. Indirekte kan du si at det også handler om hvordan vi kan bruke de ressursene vi har på en bedre måte framover. Jeg har ikke møtt noen offentlig etat som har tilstrekkelig budsjett. Det har heller ikke Mattilsynet. Men vår oppgave er å bruke det budsjettet vi har på en best mulig måte for å levere best mulig på samfunnsoppdraget.

Neste artikkel

Samtlige dyr fremsto avmagret og i ferd med å sulte i hjel