Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utreder reguleringsordninger for svineproduksjon

Landbruksdirektoratet utreder ulike tiltak som kan bedre situasjonen. Arbeidet skal være klart til den 1. september.

I årets jordbruksavtale ble partene enige om at det er behov for tiltak som kan håndtere den utfordrende markedssituasjonen for svin. (Foto: Liv Jorunn D. Sagmo)

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige om at omfanget med engangspurker (purker som slaktes ut etter å ha født bare ett kull) har økt over tid, og at dette bidrar til økt tilførsel av smågris.

Partene i jordbruksoppgjøret er også enige om at denne produksjonsformen kan ha dyreetiske utfordringer.

Flere punkter

Landbruksdirektoratet utreder nå aktuelle tiltak, herunder innstramminger i regelverket for husdyrkonsesjon, blant annet for å håndtere veksten i bruken av engangspurker. Følgende punkter skal utredes:

Regulering av smågrisproduksjon basert på antall avlspurker (innsatte avlspurker og slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og formeringsbesetninger.

Annonse

Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkludert spørsmålet om rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag.

WTO-legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter.

Utforming av overgangsordninger.

Oppstartmøte 13. juni

Det er oppnevnt en referansegruppe som består av Hanne Klægstad, Nils Øyvind Bergset (begge fra Landbruks- og matdepartementet), Per Skjeflo (Finansdepartementet), Anders Huus (Norges Bondelag) og Olaf Godli (Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

13. juni ble det holdt et oppstartsmøte, skriver Landbruksdirektoratet. Referansegruppa, Landbruksdirektoratet og representanter fra Nortura, Norsvin, Kjøtt-og fjørfebransjens landsforbund og Animalia var med på møtet.

Utredningen skal leveres til Landbruks- og matdepartementet innen 1. september.

Neste artikkel

Det blir fortsatt tollfritak for grovfôr