Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strides om klimaeffekt av omgraving

Dyrking av myr ved omgraving reduserer utslippene, mener Nibio. Klima- og miljøministeren mener det er knyttet «stor usikkerhet» til resultatene.

Hvilken effekt har egentlig omgraving av myr på klimagassutslippene? Nibio og klima- og miljøministeren er uenige. Foto: Sverre Heggset

Regjeringens foreslåtte forbud mot nydyrking av myr, har lenge vært en het potet. Ulike instanser strides ikke minst om hva som vil være den faktiske klimaeffekten av et slikt forbud, samt klimaeffekten ved det å foreta nydyrking i myr.

Sp har i et skriftlig spørsmål til klima- og miøjøminister Ola Elvestuen (V) utfordret statsråden på temaet. Svaret viser at Elvestuen og Nibio som faginstans er uenige o klimaeffekter.

– Nibio viser til at dyrking av myr ved omgraving ser ut til å redusere utslippene betydelig. Nibio sier også at det kan skje en netto binding av karbon i den mineraljorda som legges over myrlaget. Det vises til mangelfull kunnskap om effekten av å innføre myrdyrkningsforbudet. Likevel brukes klima som argument for et forbud mot dyrking av myr, skriver Mossleth.

Nibio: Kan ha positiv effkt på utslipp

På Nibios hjemmesider bekreftes dette:

«I tillegg til at omgraving betrar dei agronomiske eigenskapane til jordbruksarealet, kan det også ha positiv effekt på utslepp av drivhusgassar. I feltforsøket på næringsfattig grøfta og omgraven myr i Fræna fann ein høge utslepp av metan (CH4) frå grøfta myr (der vasstanden i jorda ofte stod høgt) men ikkje frå omgraven myr», skriver Nibio i en artikkel fra november om omgraving som dyrkings- og dreneringsmåte for myr.

Annonse

Nibio skriver videre at resultat frå feltforsøk i Fræna (Møre og Romsdal) viser at både bæreevne, dreneringstilstand og engavling øker etter omgraving av tidligare grøfta myr.

Elvestuen: – Stor usikkerhet ved resultatene

Men Elvestuen er i tvil om effekten:

– De første undersøkelsene av utslipp fra omgravd myr i Norge tyder på betydelig lavere utslipp av CO2 og N2O enn fra vanlig dyrket myr. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til disse resultatene på grunn av få målinger og store variasjoner. Derfor er nye og flere målinger nødvendig for å kunne trekke sikrere konklusjoner om effekter av omgraving av ulike myrtyper på klimagassutslipp. Vi har ingen kunnskap om langtidseffekten på klimagassutslipp ved denne dyrkingsmetoden, skriver statsråden i sitt nye svar til Sp.

En stans i neddyrling av myr, mener han derimot vil ha en positiv virkning for naturmangfoldet og klimaet generelt. Staten viser innledningsvis også til at Stortinget selv har bedt regjeringen fremme et forslag om forbud mot nydyrking av myr. Dette følger av et anmodningsvedtak fra 2016.

Elvestuen mener også at et slikt forbud vil være en oppfølging av klimaforliket fra 2012.

Neste artikkel

NVE: – Det kan oppstå hendelser alle steder