Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skaper ny usikkerhet om ulveforvaltningen

Norges Skogeierforbund mener tvilen Borgarting lagmannsrett har vist, nå bereder grunnen for enda høyere konfliktnivå og økt usikkerhet om ulveforvaltningen.

– Dommen slik den foreligger nå, vil dessverre bringe oss i feil retning og øke konfliktnivået, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund. Foto: Stian Eide
– Dommen slik den foreligger nå, vil dessverre bringe oss i feil retning og øke konfliktnivået, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund. Foto: Stian Eide

Norges Skogeierforbund mener den nye dommen i Borgarting lagmannsrett skaper ny usikkerhet om ulveforvaltningen. Lagmannsretten konkluderer med at fellingen av ulveflokkene i Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig. Tingretten kom til motsatt konklusjon.

Det var WWF som tok staten til retten i 2017. Organisasjonen mener den norske rovviltforvaltningen strider med både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Forventer anke til Høyesterett

Generalsekretær Per Skorge i Norges Skogeierforbund viser i en pressemelding torsdag til at det var "under en viss tvil" at at flertallet i retten kom fram til at Klima- og miljødepartementet har lagt til grunn en feil lovforståelse til grunn – og at vedtaket er ugyldig.

– Med en delt lagmannsrett, og at konklusjonen til flertallet er trukket under en «viss tvil», er det skapt ny usikkerhet i forvaltningen av ulv. Vi forventer derfor at Klima- og miljødepartementet anker saken til Høyesterett, sier Skorge.

Flertallet i lagmannsretten mener at vedtaket om uttak av Julussa- og Osdalsflokkene ikke var i strid med å ivareta ulvebestandens overlevelse, men at uttaket var for svakt og lite konkret begrunnet fra departementets side. Lagmannsretten uttrykker på flere punkt at det er vanskelig å se hvordan departementet har kommet fram til sin konklusjon.

– Landbruks- og utmarksnæringene har i lengre tid krevd at det det må settes av særskilte utredningsressurser som rovviltnemdene kan benytte i sitt arbeid. Dommen fra lagmannsretten viser med all tydelighet at dette er tvingende nødvendig for å unngå at manglende utredning hindrer framtidig uttak av rovvilt i tråd med stortingsforlikene, sier Skorge.

Annonse

– Vil gi økt konfliktnivå

Han visert til at Stortinget har gitt klare føringer på at ulvebestanden skal forvaltes slik at den ligger «så nær det nasjonalt fastsatte bestandsmålet som mulig». I en situasjon der bestanden ligger over bestandsmålene, skal terskelen for uttak senkes.

– Befolkningens tillit til politikerne avhenger av at bestandsmålene følges opp. Dommen slik den foreligger nå, vil dessverre bringe oss i feil retning og øke konfliktnivået, avslutter Per Skorge.

Generalsekretæren i WWF, Karoline Andaur, forventer på sin side at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter truet norsk natur i tida framover.

– Vi står midt i en naturkrise. På verdensbasis har vi allerede mistet over halvparten av våre ville dyr de siste 50 årene. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på et permanent kritisk truet nivå, uttaler Andaur.

Neste artikkel

– Altfor mykje jerv