Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal sjekke avkortning av tilskudd

Landbruksministeren vil komme til bunns i om flere Mattilsynet-vedtak har vært feil, og om produksjonstilskudd er blitt feilaktig kuttet.

Vil følge opp: – Det er viktig for meg at Mattilsynet har tillit i befolkningen, hos bøndene, hos kommunene som skal forvalte tilskuddene og hos Landbruksdirektoratet, sier Olaug Bollestad. (Foto: Anders Sandbu)
Vil følge opp: – Det er viktig for meg at Mattilsynet har tillit i befolkningen, hos bøndene, hos kommunene som skal forvalte tilskuddene og hos Landbruksdirektoratet, sier Olaug Bollestad. (Foto: Anders Sandbu)

Før jul tok fylkesleder Marit Epletveit i Rogaland Bondelag til orde for at det må iverksettes en ny gjennomgang av alle saker hvor bønder har fått kutt i produksjonstilskudd – og der kuttet utelukkende har skjedd basert på vurderinger fra Mattilsynet.

Også Sps Geir Pollestad vil vite mer om hvordan landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil følge opp KPMGs knusende rapport, som belyser en totalsvikt i Mattilsynets systemer.

I et nytt skriftlig spørsmål til statsråden, vil han vite om Bollestad vil åpne for løsninger som gir mulighet nettopp til å få vurdert saker på ny.

Kutt på 24 millioner

Bare i 2018 fikk norske bønder avkortet produksjonstilskudd med 24 millioner kroner, hvorav halvparten var relatert til brudd på dyrevelferdsreglene. Hvorvidt disse avkortingene var feil, eller skjedde på mangelfullt grunnlag, er uvisst.

Bollestad vil ikke nå konkludere med noe, men utelukker heller ikke en ny gjennomgang av saker. I dag er praksisen slik:

– Mattilsynet sender beskjed til kommunene om Mattilsynet har avvik som de mener er viktige. Kommunene går deretter inn og trekker i produksjonstilskudd. Nå er det viktig å se på om noen vedtak i Mattilsynet er feil, og om kommuner på bakgrunn av feil vedtak i Mattilsynet har kuttet i tilskuddet, sier Bollestad til Bondebladet.

Annonse

Marit Epletveit mener en eventuell ny gjennomgang av saker minst må gå et par år tilbake i tid.

Bollestad vil ikke nå mene noe om hvor langt tilbake man eventuelt bør gå i en ny gjennomgang av de avkortingene som er gjort. Hun viser til at historikk med trekk i produksjonstilskudd går tilbake til 2002.

Utvekslingsavtale i 2018

I 2015 ble det gjort en forskriftsendring på området, og i 2018 kom en utvekslingsavtale mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet på plass. Avtalen skulle sikre god informasjon mellom etatene i alvorlige dyrevernssaker, samt mer likebehandling over hele landet.

«Avtalen vil bidra til større grad av likebehandling over hele landet rundt trekk i tilskuddene, fordi rutinene er tydeligere. Trekk i tilskudd har blant annet som formål å hindre at virksomheter som bryter dyrevelferdsloven støttes av statlige midler, og den har som mål å påvirke til at foretak som bryter dyrevelferdsloven legger om til lovlig drift», skrev Landbruksdirektoratet i en pressemelding sommeren 2018.

Ulik praksis og ulike tolkninger

Men KPMG-rapporten avdekker at det siden 2017 tvert imot har vært ulik praksis og ulike tolkninger i forvaltningen i ulike regioner. KPMG-­rapporten tar imidlertid ikke for seg enkeltsaker, men ser på Mattilsynet som system.

Hvorvidt det kan ha skjedd feilaktige avkortinger i produksjonstilskudd, har dermed ikke vært et anliggende for KPMG. Bollestad viser til at hun tok grep også i forkant av rapporten.

– Alt før rapporten ble sluppet, sendte jeg et skriv til kommunene via Landbruksdirektoratet. Det handlet om at direktoratet skulle gi beskjed til kommunene om at det må foreligge helt ulovlige forhold om det skal trekkes i produksjonstilskudd. Om Mattilsynet nå ser at det er gjort feil i enkeltsaker, må Mattilsynet forfølge det. Og jeg vil følge opp overfor Mattilsynet. Når Mattilsynet nå gjennomgår sin forvaltning, vil det få konsekvenser om man finner feil, sier Bollestad

Neste måned møter hun på ny Mattilsynets nye toppsjef, Ingunn Midttun Godal, for å bli oppdatert om den videre oppfølgingen.

– Jeg vil til bunns i hva som har skjedd. Vi er helt avhengig av at Mattilsynet har tillit. Jeg skal følge saken tett, forsikrer statsråden.

Neste artikkel

Regjeringa dropper dobbel mottaksplikt på kjøtt