Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Saksøker staten for å få bygge fjellbu

Sauebonde i Hjartdal saksøker staten for å få bygge ei sankebu i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde.

Trenger sankebu: Roar M. Fjeld vil bygge ei sankebu på Myklestul for å effektivisere sauedrifta, men miljømyndighetene sier nei. I juni blir det rettssak. Foto: Knut Heggenes, Varden
Trenger sankebu: Roar M. Fjeld vil bygge ei sankebu på Myklestul for å effektivisere sauedrifta, men miljømyndighetene sier nei. I juni blir det rettssak. Foto: Knut Heggenes, Varden

Saken kommer opp for Aust-Telemark tingrett 18. juni.

Aase og Roar M. Fjeld har drevet Kleppen i Sauland siden de kjøpte gården på det åpne markedet i 2003. Kleppen er Hjartdals største gård med 250 dekar dyrket mark og 17.500 dekar totalt. En betydelig del av dette er fjellbeite som ligger i landskapsvernområdet Brattefjell-Vindeggen oppunder Gaustatoppen.

– Vil effektivisere arbeidet

Her hadde Fjeld 500 sauer på beite i fjor. 20 personer deltar i sankinga, og Fjeld mener en sankebu hvor de blant annet kan overnatte vil effektivisere arbeidet kraftig.

De argumenterer også med behov for å lagre fôr, gjerdemateriell og andre driftsmidler i beiteområdet. Det er flere støler i området hvor Fjeld har søkt om byggetillatelse.

Fire ganger siden 2011 har Fjeld søkt om å få bygge bua, og gjennom prosessen har han endret beliggenheten og redusert størrelsen på bygget fra 50 m² til ei sankebu på 36 m² Områdestyret for Brattefjell-Vindeggen har anbefalt søknadene, og kommunen har også gitt sin tilslutning.

Det har kommet klage fra samme tre personer hver gang det er søkt, og Miljødirektoratet som klageinstans har avslått søknadene. Avslagene begrunnes blant annet med at det ikke er nødvendig med ei sankebu eller driftsbu for sauedrifta, og det reagerer Fjeld sterkt på.

– Ikke greie på landbruk

– Dette er et landbruksfaglig spørsmål. Miljødirektoratet i Trondheim har vært på befaring, men har ikke lagt fram noen landbruksfaglig vurdering. I praksis driver byråkratene politikk, og overprøver lokale folkevalgtes avgjørelser. Lokaldemokratiet blir tilsidesatt, og da er det dessverre ikke noen annen måte å gå fram på enn gjennom retten, sier Roar M. Fjeld.

Han respekterer at miljøbyråkrater har greie på nasjonalparker og vern, men ikke på landbruk.

– Avgjørelsen må tas på faglig grunnlag, siden den får store konsekvenser for drifta. Reglementet for dette landskapsvernområdet sier at bøndene skal få drive som alltid med kultivert beitebruk, og da må det legges til rette for effektiv drift.

Mye kjøring

– Det tar rundt en time å kjøre opp folk til beiteområdet med personbil, men halvannen time å kjøre ned fra fjellet med en lastebil full av sauer. Første sankedag fyller vi to–tre lass, og må kjøre til over midnatt. Med overnatting, kunne vi samlet sauene i binger, og slaktebilen hente dem direkte i fjellet, forklarer Fjeld.

Overfor Bondebladet avviser han kategorisk at han er ute etter å bygge ei fjellhytte til fritidsbruk.

– Vi vil bygge ei bu for å dekke et skrikende behov i sankinga, sier Fjeld.

Annonse

God sak

Advokat Olav Felland fører saken for Fjeld, og han mener de har en god sak.

– Vi er sterkt uenig i det vedtaket som Klima- og miljødepartementet har fattet. Staten tolker reglene for strengt, og da må domstolene sette grenser. Departementet dekker seg bak at de har foretatt en totalvurdering, uten å ha kunnskap, eller søke råd, om landbruksdrift, sier Felland – og fortsetter:

Det framstår som en påstand at det ikke er nødvendig for Fjell å bygge ei bu til bruk i saueholdet. Landbrukskompetanse er et sentralt punkt i saken, og en svikt i vurderingen til departementet. Nødvendigheten av bua må være landbruksfaglig vurdert.

Han har krevd landbrukssakkyndige meddommere i tingretten, men regjeringsadvokaten protesterte og fikk medhold av dommeren.

Venter på avgjørelse

I Førdefjella verserer en annen sak om å sette opp ei enkel gjeterhytte, som tidligere er omtalt i Bondebladet. Miljødirektoratet sa nei, men Sivilombudsmannen har bedt direktoratet vurdere saken på nytt. Resultatet av en ny vurdering ventes om få uker.

Dag Bakketun venter spent på avgjørelsen. Sammen med Risbotnen beitelag i Gloppen fikk han tillatelse fra Naustdal-Gjengedal verneområdestyre til å oppføre gjeterhytte i landskapsvernområdet, men direktoratet sa nei etter klage fra Villreinnemnda for Sogn og Fjordane.

Direktoratet viste til at Bakketun, som eier området som brukes til utmarksbeite, ikke eier beitedyr selv.

Bakketun og beitelaget klaget til Sivilombudsmannen. De mente Miljødirektoratet feiltolket forskriften om verneplan for Naustdal-Gjengedal, og at et vilkår om at gjeterhytta må være nødvendig for landbruksdrift kan være oppfylt, uavhengig av om grunneier selv eier beitedyr.

Sivilombudsmannen konkluderer sin gjennomgang med at beitebruk ikke er i strid med verneformålet i landskapsvernområdet, og at det tvert imot er et mål å holde denne aktiviteten oppe.

– Bygger på en konkret vurdering

«Staten ved Miljødirektoratet har som klageinstans treft eit vedtak kor ein ikkje har gitt dispensasjon frå verneforskrifta for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Det er dette vedtaket som skal prøvast av retten, idet saksøkjarane meiner det er ugyldig», skrier prosessfullmektig for staten, advokat Erlend Baldersheim hos Regjeringsadvokaten, i en e-post til Bondebladet.

Staten mener vedtaket ikke er ugyldig. Vedtaket bygger på en konkret vurdering, hvor direktoratet har lagt vekt på saksøkernes behov for tiltaket, skriver advokaten.

«Etter dei konkrete forholda i saka, meiner staten at dette momentet ikkje er tungtvegande nok i lys av verneformålet. Det er mellom anna lagt vekt på distansen frå garden til området, og på at søknaden gjeld eit bygg med ein nokså kort strekning frå bilveg.

Under hovudforhandlinga i Aust-Telemark tingrett 18. til 20. juni vil partane leggja fram sine syn, både med dokumentbevis og parts- og vitneforklaringar. Mellom anna har saksøkjarane meldt vitne med landbruksfagleg bakgrunn og erfaring frå næringa», skriver Baldersheim.

Neste artikkel

Vegvesenet prøver ut geitebukker