Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker nordisk skogsamarbeid

Verdikjeden Skog og Tre oppforder regjeringen til å velge samme modell som Sverige og Finland for hugst og klimagassutslipp fra skogen.

Vil økt aktivitet i norske skoger klimastraffes av EU? Skognæringa har over flere år vært bekymret for at dét skal bli resultatet av forhandlingene om nytt EU-regelverk (LULUCF).

Europakommisjonens forslag til regelverk, innebærer krav til at det ikke skal være netto utslipp fra arealbruk, arealbruksendringer og skog når ulike fleksibiliteter er inkludert. Konsekvensene kan bli dramatiske for norsk skognæring. Hvilket regelverk som til slutt skal gjelde for opptak og utslipp av klimagasser, er ennå ikke landet.

Ønsker fellesnordisk hugst- og utslippsmodell

I et nytt brev til regjeringen, tar Verdikjeden Skog og Tre til orde for at Norden må stå samlet opp mot EU i skogpolitikken. Det vil være svært uheldig om Norge skulle sende inn en annen såkalt referansebane enn det Sverige og Finland vil gjøre, skriver Verdikjeden.

26. november møtte Verdikjeden Skog og Tre politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet for å diskutere saken.

Annonse

Da ble det signalisert at Norge ville sende inn en referansebane som gjorde det mulig å avvirke i gjennomsnitt 16 millioner kubikkmeter årlig – uten å få bokført et utslipp fra forvaltet skog. Skogeierforbundet er positive til en slik løsning.

Men hvor stor kan avvirkningen fra norske skoger være uten å få bokført et utslipp? Her råder stor usikkerhet. Skogeierforbundet mener på sin side at regjeringen bare har ett alternativ for å unngå slik bokføring: Scenario 11 som referansebane.

Handler om ressursutnytting

Alternativet er kalt «Maximum bærekraftig hogst», definert som økt hogst mellom 2021 og 2030. Det er dette alternativet som må legges til grunn for den norske referansebanen, mener Skogeierforbundet.

EU har tidligere foreslått å legge til grunn den såkalte referansebanen fra perioden 2000-2009. Det betyr at dersom norsk skognæring hogger mer enn hva denne banen tilsier, vil vi i praksis bli straffet for økte utslipp.

– Vi har mye gammel hogstmoden skog i Norge, og det vil være dumt ikke å bruke det tømmeret vi har. FN sier at vi må øke bruken av biomasse fra skogen betraktelig, om vi skal komme i mål med klimaarbeidet, sa Skogeierforbundets direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Ellen Alfsen til Bondebladet i høst.

Neste artikkel

Stressa trær kan gi barkbillekrise