Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sier ja til kunstig lys i villsvin-jakt - vet ikke hva det er

En samlet næringskomité sier ja til utvidet bruk av kunstig lys ved villsvinjakt. Samtidig ber den om utredning for å avklare hva "kunstig lys" faktisk er.

Jakt: Nye virkemidler i villsvinjakten har vært etterlyst lenge. Nå er det tverrpolitisk enighet om at også villsvin må unntas fra dagens forbud mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. Politikerne må bare få avklart hva som er å anse som kunstig lys, og hvilke prinsipper som bør legges til grunn i en ny bestemmelse. (Foto: Shutterstock)
Jakt: Nye virkemidler i villsvinjakten har vært etterlyst lenge. Nå er det tverrpolitisk enighet om at også villsvin må unntas fra dagens forbud mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. Politikerne må bare få avklart hva som er å anse som kunstig lys, og hvilke prinsipper som bør legges til grunn i en ny bestemmelse. (Foto: Shutterstock)

Villsvin er som kjent en uønsket art i Norge, og den store frykten er at afrikansk svinepest - via villsvin - skal etablere seg også i Norge. Den fryktede og svært smittsomme dyresykdommen har rammet en lang rekke land, og rykker stadig nærmere Norge. Skulle den bli innført her, forventes det å gi tap i milliardklassen for norsk landbruk.

Tverrpolitisk enighet - og uvisshet

Nye virkemidler i villsvinjakten har vært etterlyst lenge. Landbruks- og matdepartementet har tidligere foreslått at det innføres et nytt unntak fra dagens forbud mot bruk av kunstig lys i jaktøyemed. Tanken er simpelthen at å tillate dette virkemiddelet i villsvinjakten, vil gi en mer effektiv jakt. Forslaget ble sendt på høring i fjor høst.

Dagens unntak fra forbudet mot kunstig lys i jakt, er regulert i viltloven paragraf 20, 3. ledd. I dag gjelder unntaket for åtejakt på rev (når lyskilden er fast montert), ettersøk av påskutt hjortevilt og avliving av vilt som er fanget levende i felle.

Torsdag fremmet Stortingets næringskomité sin innstilling i saken. I innstillingen går en samlet komité inn for regjeringens forslag. Politikerne ønsker dermed at kunstig lys skal tillates også ved ettersøk av påskutt villsvin (så vel som hjortevilt), og ved jakt på villsvin når jakten foregår i åpent terreng eller ved åteplass.

Men hva er egentlig å anse som kunstig lys i lovens forstand? Det er komiteen usikker på, og det samme er øyensynlig regjeringen:

"Komiteen registrerer at departementet foretar en tolking av begrepet "kunstig lys" i stedet for å fremme forslag til en konkret definisjon av dette begrepet i viltloven. Komiteen registrerer at departementet erkjenner at det eksisterer uklarheter når det gjelder hvordan ny teknologi skal vurderes opp mot viltlovens forbud mot bruk av kunstig lys, og slutter seg til at det kan være krevende å foreta slike vurderinger", skriver komiteen i innstillingen.

Ber om utredning

Også komiteen er i villrede, og mener det må gjøres en utredning med sikte på å avklare definisjonen av begrepet "kunstig lys" i viltloven. I tillegg mener komiteen det må avklares hvilke prinsipper som bør legges til grunn for en ny bestemmelse om dette i viltloven.

Politikerne mener utredningen konkret må se på to forhold:

* Avgrensning mellom håndholdte enheter og våpenmonterte enheter.

* Om det er i strid med intensjonen i viltloven å forby digitale enheter til observasjon og videoopptak hele døgnet, som håndholdte enheter basert på om utstyret kan brukes i dårlig lys.

Én ting er i hvert fall komiteen klar på: Den foreslåtte endringen i viltloven skal kun gjelde jakt på villsvin.

Neste artikkel

Tap til hjort går på motivasjonen løs