Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt kriseberedskap i reindriften

Kriseberedskapsfondet over reindriftsavtalen økes med 4,5 millioner kroner.

Utvalg: Det etableres kriseberedskapsutvalg i samtlige reinbeiteområder med gitt mandat. (Foto: LMD)
Utvalg: Det etableres kriseberedskapsutvalg i samtlige reinbeiteområder med gitt mandat. (Foto: LMD)

Økt distriktstilskudd skal legge til rette for at distriktene kan kjøpe inn utstyr til krisefôring. Forvaltningen og næringa skal i samarbeid arrangere kurs i krisefôring av rein, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD) i en pressemelding.

Helikoptertransport av fôr

Vinteren og våren 2020 opplevde reindriften i store deler av landet en omfattende beitekrise med store snømengder og låste beiter som følge av dette. Totalt ble det bevilget 30 mill. kroner til krisefondet over reindriftsavtalen våren 2020.

Bevilgningen ble benyttet til innkjøp og uttransportering av fôr. I Troms og Finnmark organiserte statsforvalteren transport av fôr med helikopter.

– Jeg fulgte beitekrisen tett. Det var helt nødvendig å få på plass økte bevilgninger for å avhjelpe reineierne i en svært vanskelig situasjon. Det er bra at partene i reindriftsavtalen nå bygger på de erfaringene som er gjort og følger opp med konkrete beredskapstiltak, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Annonse

Redusert kalvetilgangen

LMD etablerte høsten 2020 en arbeidsgruppe som fikk som mandat å gjennomgå håndteringen av beitekrisen. Arbeidsgruppen konkluderer med at de gjennomførte tiltakene bidro til å redusere konsekvensene av beitekrisen.

Krisen har imidlertid gitt konsekvenser for produksjon og for næringas økonomi. Kalvetilgangen er redusert i samtlige reinbeiteområder, og det var en betydelig reduksjon i slakteuttaket i 2020.

Arbeidsgruppen pekte også på områder der er behov for forbedringer. Særlig gjelder dette informasjon, kommunikasjon og dialog mellom næring, forvaltning, fôrprodusenter og andre berørte aktører.

– Oppbyggingen av kriseberedskapen i reindriften under denne regjeringa var avgjørende for at vi klarte å håndtere beitekrisen i fjor. Vi fortsetter å bygge opp kriseberedskapsfondet. Det etableres beredskapsutvalg i hvert reinbeiteområde, og sammen med de øvrige tiltakene som er foreslått fra arbeidsgruppen, vil dette gjøre både næring og forvaltning bedre rustet til å møte framtidige beitekriser, sier landbruks- og matministeren. (NTB)

Neste artikkel

– Hjelper ikke oss geitebønder