Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NLR ga Landbruk Nord en kald skulder

Landbruk Nord føler seg dolket i ryggen etter at de ble kasta ut av NLR. Fylkesleder Asgeir Slåttnes i Bondelaget frykter dårligere og dyrere rådgivingstilbud.

I mars 2017 ble Landbruk Nord i Troms godkjent av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) som regional rådgivingsenhet for våre to nordligste fylker.

Landbruk Nord

Se hele artikkelserien her

Under et halvt år seinere, 25. september, fikk organisasjonen beskjed om at avtalen var oppsagt – og at Landbruk Nord er ekskludert som medlem i NLR med virkning fra 1. januar 2018.

Dermed mister organisasjonen også sitt årlige rammetilskudd fra samme dato. Tilskuddet har vært på 1,9 millioner årlig. Dette er midler over jordbruksavtalen.

Nå skal fire bygningsrådgivere og tre rådgivere i jord- og plantekultur overflyttes til en ny enhet: NLR Nord-Norge.

– Mister et komplett tilbud

– I praksis betyr oppsigelsen og bortfallet av rammetilskudd at NLR står uten et komplett rådgivingstilbud i Troms og Finnmark fra 1.1.2018, påpeker stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms i begrunnelsen for sitt spørsmål om saken til landbruks- og matministeren.

Hun stiller, som flere andre, spørsmål om hvordan Troms og Finnmark skal sikres en likeverdig landbruksrådgiving som resten av landet.

– I et område med lange avstander og relativt sett få gårdsbruk, er samordnet tjenesteproduksjon et suksesskriterium, og Landbruk Nord har i dag 540 gårdsbruk som medlemmer, skriver Myrseth.

– Voldsomt kjør

Styreleder Widar Skogan i Landbruk Nord er ikke nådig i sin beskrivelse av hvordan Norsk Landbruksrådgiving har opptrådt.

– Vi har prøvd å tilpasse oss NLRs krav hele veien, men prosessen ble endret da vi brått ble sagt opp i slutten av august. Da fikk vi tre måneder på å omstille driften. Så mister vi rammetilskuddet. NLR sentralt og i Nordland lokker til seg våre ansatte, og har holdt møte med faglag uten at vi har visst noe. Det har vært et voldsomt kjør bak vår rygg, for å bygge ned vår organisasjon – og bygge opp noe nytt et annet sted. Dette gjøres med statlige penger. Paradokset er at dette er de samme pengene som faglagene har brukt til å bygge oss opp, sier Skogan til Bondebladet.

Det er for øvrig ikke første gang det stormer rundt omorganiseringsprosesser i NLR. Organisasjonen har gått fra 39 til 11 regioner, og styreleder Steinar Klev vedgikk i et intervju med Bondebladet i vår at den prosessen har vært «tøff for svært mange». Medlemmer mener at styret selv har gjort det ytterligere vanskelig.

– Det har vært en aggressiv omorganiseringsprosess, hvor det er lagt stor vekt på å utøve press framfor dialog, sa Aud Mari Folden fra Levanger, en av mange som rettet kritikk mot styret under fjorårets årsmøte i NLR.

Krav og motkrav

Nå er det altså i nord det stormer som verst. Også fylkesleder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag er svært kritisk til den kjappe oppsigelsen. Han forklarer bakgrunnen for oppsigelsen slik:

– Det kom underveis særkrav til Landbruk Nord, i den hensikt å få Vest-Finnmark inn i Landbruk Nord. I et brev fra NLR sentralt står det at rammetilskuddet skal videresendes til Vest-Finnmark, slik at de kan fungere som en egen enhet i Landbruk Nord. Dette er en type avtale som ikke er blitt praktisert eller forlangt fra NLR noen andre steder. Landbruk Nord forlangte at dersom de skulle gå med på denne avtalen, måtte også NLRs styreleder skrive under. Det nektet han. Da Landbruk Nord ikke gikk med på kravene de ble stilt, sa NLR opp sin avtale med Landbruk Nord. Det er helt urimelig, sier Slåttnes.

Annonse

Nå blir det to parallelle tjenester som, etter hva Bondebladet forstår, skal tilby det samme: NLR Nord-Norge (med base i Nordland) og Landbruk Nord, som allikevel fortsetter som en enhet – utenfor NLR.

– Ressursbruken i dette er helt galimatias. Nå skal man bygge opp enda en tjeneste på siden av Landbruk Nord. Dette er en unødvendig ressursbruk, og vil gi en dyrere rådgivingstjeneste, sier Slåttnes.

Forsvarer vedtaket

Styreleder Steinar Klev i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) forsvarer vedtaket, prosessen og fjerningen av rammetilskudd.

– Landbruk Nord fikk en frist til å få en ny drift på plass, men de henvendte seg ikke innenfor det angitte tidsrommet. Vi valgte da å si opp avtalen med Landbruk Nord og få opp en ny enhet. Vi ønsker å bygge et sterkt fagmiljø og tilby rådgiving i hele Nord-Norge, sier Klev til Bondebladet.

Den nye enheten han refererer til, er NLR Nord-Norge. Den skal være stasjonert i Nordland, og være etablert fra nyttår.

– Vedtektsbrudd

I oppsigelsesbrevet NLR sendte til Landbruk Nord 25. september, vises det til at enheten ikke har etterlevd krav satt i Hovedavtalen i NLR.

Det vises blant annet til NLR-styrets vedtak 29. august, hvor det blant annet heter: «For at rammetilskudd for 2018 skal utbetales, forutsettes det at Hovedavtale NLR etterleves og foreliggende samarbeidsavtale mellom Landbruk Nord og Finnmark Landbruksrådgiving signeres 20. september.»

Men NLR mottok ikke noen signert samarbeidsavtale mellom Landbruk Nord og Finnmark Landbruksrådgiving, og derfor kan heller ikke de to enhetene ses som en regional enhet, skriver NLR i oppsigelsesbrevet. Dermed konkluderer de med at enheten ikke oppfyller NLRs vedtekter.

«Medlemskapet i NLR sies derfor opp med virkning fra 1.1.2018. De økonomiske tilskuddene fra NLR, tilgang til felles systemer og kompetanseutvikling, samt pensjons- og forsikringsordninger bortfaller fra 1.1.2018.», konkluderer NLR.

– Ikke voldsomt kjør

Klev avviser at det har vært et «voldsomt kjør» mot Landbruk Nord.

– Vi har bedt Landbruk Nord få ting på plass, men de er ikke kommet på plass. Vi har prøvd å informere dem. NLR er forpliktet til å drive rådgiving over hele landet, og leverer nå ut fra det vi er forpliktet til: 1–3 enheter i nord.

Arbeiderpartiet etterspør hvordan sikre en likeverdig landbruksrådgiving i Troms og Finnmark som i resten av Norge. NLR i de to nordligste fylkene vil i praksis stå uten komplett rådgivingstilbud fra nyttår, mener partiet. Unødig bekymring, mener Klev:

– Ja, rådgivere flyttes til Nordland. Samtidig er Vest-Finnmark ønsket med på laget. Vi har en ambisjon om å bygge opp en god rådgiving i hele Nord-Norge. NLR Nord-Norge skal være etablert fra nyttår. Jeg forventer at vi nå skal klare å levere på de områdene vi har forpliktet oss på, og gi det gårdbrukerne har behov for og etterspør.

Neste artikkel

UDI må ha mest mulig informasjon