Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer til skogsbilveier og skogkultur

– Nå dobler vi den rødgrønne regjeringens infrastruktur-satsing i jordbruket, sier Hoksrud.

Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt. Det skjer etter samråd med avtalepartene og skogbruksorganisasjonene.

110 mill til vei og bane

God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

– Denne regjeringen har med dette doblet satsingen på infrastruktur i skogbruket sammenlignet med den rødgrønne regjeringen, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud i en pressemelding onsdag.

Han viser også til at det for tiden er stor aktivitet i skogen, og at hogsten er økende. Skal skognæringa være langsiktig og bærekraftig, må det også satses på foryngelse og ungskogpleie etter hugst, påpeker statsråden.

Annonse

Tilskuddet til skogkultur styrkes derfor med 11 millioner kroner til 84 millioner kroner i 2019, inkludert en satsing på 8 millioner kroner til miljøtiltak med hovedvekt på ivaretakelse av nøkkelbiotoper.

Øvrige poster:

Ellers økes bevilgningen til skogbruksplanlegging med 1 million kroner i 2019 til 28,5 millioner kroner. Midlene fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk økes med 20 millioner kroner.

Bevilgningene til Kystskogbruket og til Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) økes hver med en halv million kroner til henholdsvis 5 millioner kroner og 13,5 millioner kroner i 2019. Det bevilges 1 millioner kroner til prosjektet Velg Skog.

– Med denne satsingen bidrar vi betydelig til en kunnskapsbasert, effektiv og miljøvennlig skognæring. Nå er det opp til næringa å sørge for at disse midlene utnyttes godt, slik at skognæringa kan fortsette å bidra til verdiskaping, sier Hoksrud.

Neste artikkel

Borgerlige uten ryggrad