Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker: Behov for ny forvaltning av husdyrgjødsla

Ny forskrift for husdyrgjødsel er en hestekur vi bør gjennom, mener forsker Ola Stedje Hanserud ved Nibio.

Hanserud vet at han ikke har alle bønder med på laget når han tar til orde for en mer aktiv næringsstoff-forvaltning. Han mener utkast til ny gjødselforskrift går i riktig retning, og etter hans syn er det ingen vei utenom.

Stort miljøpotensial

Nibio-forskeren har ledet en studie for å kartlegge miljø­konsekvenser ved å transportere husdyrgjødsel fra Rogaland til kornområder i Akershus. Konklusjonen er at potensialet kan være stort. En slik omfordeling kan bidra til at fosforet som finnes i omløp blir bedre utnyttet.

– Ved å omfordele husdyrgjødsla fra vest til øst, unngår vi opphoping av overflødig fosfor og utslippsrisiko i vest, samtidig som det kan erstatte mye bruk av mineralgjødsel i øst. En slik omfordeling kan også gi andre positive miljøeffekter, særlig hvis vanninnholdet i husdyrgjødsla blir redusert før transporten finner sted, sier Ola Stedje Hanserud.

Han forsvarte nylig doktorgraden på bl.a. dette miljøstudiet, som er et samarbeid mellom forskere fra Nibio, NTNU, Østfoldforskning, NMBU og University of Applied Sciences, Nederland. Nå blir arbeidet videreført gjennom to nye prosjekter.

Har nok fosfor

– I det ene prosjektet, i regi av Forskningsrådet, ser man på ulike veier for å oppnå uavhengighet av importert fosforgjødsel. Vi har nok fosfor i bl.a. husdyrgjødsel til å dekke gjødselbehovet i landbruket, og vil vurdere ulike scenarier.

– Det andre prosjektet startet tidlig i 2017, og går på resirkulering av næringsstoffer, også nitrogen, i organisk gjødsel. Her ser vi bl.a. på potensielle mottakere, og vil intervjue kornbønder om hvilke gjødselprodukt de ønsker, og hvordan det skal se ut. I arbeidet med ny gjødselforskrift har man tatt høyde for at det legges til rette for mer bearbeiding og omfordeling av husdyrgjødsel, sier Hanserud.

Dette prosjektet er finansiert med midler fra Landbruks- og matdepartementet for å opparbeide seg strategisk kunnskap.

Biogass interessant

Hanserud konstaterer at forslagene til gjødselforskrift er splittet med hensyn til spredeareal, men forutsetter at det uansett blir strengere krav til gjødselmengden som kan tilføres jord.

– Det snakkes også om tilskudd til biogassbehandling, men det vil fortsatt være næringsstoffer i bioresten. Men biogass er interessant i klimaperspektiv, og har visse fordeler også i næringssammenheng. Biogassbehandling tar bedre vare på nitrogen, men har ingen stor effekt i forhold til fosfor.

Annonse

– I forbindelse med omfordeling er det nok for ekstremt å gå ut fra faktisk gjødselbehov korrigert ut fra fosfornivåetg i jorda. I noen husdyrområder med høyt fosfornivå ville dette gitt en anbefaling om å utelate all fosforgjødsling, noe som vil være drastisk for disse områdene. Forslaget til ny forskrift er en kompromissløsning som er spennende fordi det er en forbedring som fortsatt krever håndtering og omfordeling av gjødsel. Det er et steg i riktig retning, sier Hanserud.

Forstår motstanden

– Motstanden mot forslaget til gjødselforskrift er stor blant bøndene?

– Det har jeg forståelse for. Bedre næringsstoff-forvaltning rammer nødvendigvis bønder i de mest intensive husdyrområdene hardest, fordi det er der det største fosforoverskuddet finnes. Mitt perspektiv har vært miljøaspektet rundt matproduksjonen, og det må sees på kompensasjonsordninger fordi strengere regelverk vil ramme skjevt. Miljøet er det viktige, uten at det skal gå for tøft utover noen. Vi må ta grep for å nærme oss en situasjon med bedre forvaltning av fosfor, men må se det i sammenheng med effekter på struktur og økonomi i landbruket.

Nitrogen del av utfordringen

– Hva med nitrogen?

– I forslaget til ny forskrift stilles det bl.a. krav til dekke av lager for å redusere tap av nitrogen i gassform (ammoniakk). Men nitrogen kommer dessverre i skyggen av fosfor, bl.a. fordi fosfor har en sentral rolle i forurensning av ferskvann. Nitrogen er en del av utfordringen med husdyrgjødsel fordi det er et skjevt forhold mellom nitrogen og fosfor sammenlignet med plantebehovet. Ved å spre ut ifra nitrogenbehovet, har man overgjødslet med fosfor.

– Forholdet mellom nitrogen og fosfor kan justeres ved hjelp av separasjonsteknikker om man bearbeider husdyrgjødsla. Dette er potensielt gunstig for nitrogenbruken fordi man kan komme ut med gjødselprodukt som er bedre tilpasset næringsbehovet i jorda.

Kommersielle muligheter

– Med utgangspunkt i utkastet til forskrift kan vi håpe og tro at det finnes aktører som begynner å se bearbeiding av husdyrgjødsel som økonomisk interessant. Det er en viktig del av sirkulærøkonomien å se på verdien i husdyrgjødsel og annet organisk avfall, sier Hanserud, som er usikker på om det vil komme et ras av næringsutvikling umiddelbart.

– Strengere gjødselforskrifter vil i hvert fall kunne forventes å stimulere utviklingen av gode og lønnsomme løsninger, sier han.

Neste artikkel

Lovendring gjør myrforbud mulig