Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever ekstraordinære uttak

Bondelaget krever at regjeringen i forkant av beitesesonen iverksetter ekstraordinære uttak av både bjørn og streifulv.

I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. Det er 7 prosent mer enn året før.  På bildet sees brunbjørn fotografert i Finland. Foto: Volodymyr Burdyak, Colourbox
I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. Det er 7 prosent mer enn året før. På bildet sees brunbjørn fotografert i Finland. Foto: Volodymyr Burdyak, Colourbox

Snart slippes drøyt 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i Norge. For å sikre beitebruken og hindre store tapstall, forventer Bondelaget at Solberg-regjeringen tar grep foran sesongen.

Vil sikre beitebruken

- Vi krever at regjeringen iverksetter ekstraordinære uttak av bjørn og streifulv for å sikre beitedyr i beiteprioriterte områder, sier styremedlem og rovviltansvarlig i Bondelaget, Erling Aas-Eng i en pressemelding.

Han viser til at beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

Bondelaget viser blant annet til Representantforslag 163 S (2010–2011), 2.2.19, hvor det blant annet heter:

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd."

I Grane og Hatfjelldal har bjørn herjet i beiteprioriterte områder de siste to åra. Bondelaget viser til at Statens Naturoppsyn i fjor dokumenterte 30 sauekadaver med bjørn som skadevolder.

Det ble utbetalt rovdyrerstatning for tap av 150 sau med bjørn som skadevolder. En bjørn skal fortsatt oppholde seg i et beiteprioritert område i Grane, og Bondelaget krever at denne tas ut.

– Tar vi ut bjørnen, vil vi se en betydelig reduksjon i skadeomfang, uttaler Aas-Eng.

Grane kommune søkte om fellingstillatelse 21. april, men fikk "avslag inntil videre" av Miljødirektoratet.

Stort sett under bestandsmål

I 2019 ble det påvist minst 148 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser. Det er 7 prosent mer enn året før. Samtidig er det registrert færre binner. 57 av de 148 dyra var hunnbjørner, mens 91 var hannbjørner, viser Rovdatas oversikt.

Annonse

Bestandsmålet, det vil si årlige ungekull, er for brunbjørn fordelt i utvalgte forvaltningsregioner for rovvilt. Per 2019, er man ifølge Rovdata på bestandsmål i Hedmark, og under bestandsmål i Møre og Romsdal og Trøndelag, Nordland, samt Troms og Finnmark.

Bestandsmålet på ulv er som kjent 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette åtte kull i Norge per 2018. Helårstall for 2019 er ikke klare.

Det ble vinteren 2018-2019 registrert 64-66 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 40-41 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige, viser Rovdatas oversikt.

Flere streifulv-observasjoner

I tilegg krever altså Bondelaget et ekstraordinært uttak av streifulv i Sør-Norge. Det er med bakgrunn i observasjon av flere streifulver i beiteprioriterte områder - blant annet i Gudbrandsdalen og på Hadeland.

- Nå må rovviltmyndighetene iverksette ekstraordinære uttak av ulv som oppholder seg i beiteprioriterte områder før beitedyra slippes på beite. For å lykkes med uttak, er det avgjørende å komme i gang tidlig mens det fortsatt er sporsnø og før vegetasjonen er vokst ut, sier Aas-Eng.

Bjørneforvaltning opp for Stortinget

Stortinget i plenum skal i dag, 5. mai, sluttbehandle et representantforslag fra Sp om "å forvalte bjørnestammen ut fra riktig antall bjørn". Forslaget er todelt:

* Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny tellemetode for bjørneynglinger som viser det reelle nivået på bestanden.

* Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kartlegging av det reelle nivået på bjørnebestanden gjennom en telling.

Sp mener regjeringen bryter Stortingets fastsatte rovviltforlik, gjennom praksisen med å frede binner. Partiet mener denne praksisen er "særlig problematisk opp mot den usikkerheten som ligger i bestandsstatusen for bjørn".

Neste artikkel

– Rotevatn utelater bevisst årsakene