Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjemper mot nedbygging i Vestby

555 dekar kan stå i fare om forslaget til ny kommuneplan i Vestby blir vedtatt mandag. Politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner mobiliserer for politisk snuoperasjon.

Jordvern-sjef: Øyvind Kjølberg i foreningen Jordvern Oslo og Akershus er sterkt kritisk til det som ligger innbakt av matjord-nedbygging i foreslått kommuneplan for Vestby 2019–2030. Kjølberg håper imidlertid at kommunen vil snu, etter den siste tidens kritikk mot planene. Foto: Anders Sandbu
Jordvern-sjef: Øyvind Kjølberg i foreningen Jordvern Oslo og Akershus er sterkt kritisk til det som ligger innbakt av matjord-nedbygging i foreslått kommuneplan for Vestby 2019–2030. Kjølberg håper imidlertid at kommunen vil snu, etter den siste tidens kritikk mot planene. Foto: Anders Sandbu

Vestby i Akershus er blant enkeltkommunene i Norge som har vært mest fremme i debatten om vern versus omdisponering av dyrka mark. I februar besluttet Ikea å skrinlegge sine planer om bygging av varehus i denne kommunen, men jordvern-striden har ikke stilnet av den grunn.

Mobiliserer mot nedbygging av 555 dekar

I foreslått kommuneplan for Vestby 2019–2030, som annengangsbehandles mandag 18. mars, kan hundrevis av dekar med attraktiv matjord bli omdisponert/nedbygd. Derfor har både lokalpolitiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner mobilisert foran sluttbehandlingen mandag.

Motstanderne av ytterligere nedbygging av attraktiv matjord i Vestby, vil mandag avholde en tre timer lang markering på rådhuset i Vestby – i håp om å påvirke lokalpolitikerne.

Foreningen Jordvern Oslo og Akershus har – med bakgrunn i planforslaget – sett på hvor mye matjord som totalt er i faresonen. Oversikten viser at et jordbruksareal på 555 dekar kan bli nedbygd. 504 av disse er dyrka mark. Det tilsvarer én åttendedel av Stortingets innskjerpede jordvernmål (maksimal nedbygging av 4 000 dekar dyrka jord årlig).

Enkeltprosjektene i Vestby som vil beslaglegge mest dyrka jord, er omdisponering til næring på Deli-feltet (161 dekar dyrka jord) og omdisponering til næring på Søndre To (256 dekar dyrka jord).

Svekker matsikkerheten

– De store arealene som ønskes nedbygd, er alle sentrumsnære og relativt store jorder som egner seg godt til kornproduksjon. Dette er arealer som storsamfunnet må holde igjen, sier leder Øyvind Kjølberg i Jordvern Oslo og Akershus til Bondebladet.

Slik han ser det, ligger det heller ikke spesifikke, ferdigfinansierte prosjekter i bunn som er av vesentlig samfunnsinteresse og som kan forsvare nedbyggingen. Kjølberg gir følgende bilde på hvor store, tapte matressurser det her er snakk om:

– Går kommunen inn for en omdisponering i denne størrelsesordenen, er det åpenbart at vi mister ett brød per kvadratmeter i all framtid. Det dekker brødbehovet til en del tusen mennesker. Konsekvensen blir igjen mer import av korn, lavere selvforsyning og dårligere matsikkerhet.

Delijordet er blant områdene hvor mest god matjord står i fare for å bli omdisponert til annen næring. Ifølge Jordvern Oslo og Akershus, vil 161 dekar dyrka jord bli nedbygget her, om politikerne går inn for eksisterende kommuneplanforslag. Foto: Jordvern Oslo og Akershus
Delijordet er blant områdene hvor mest god matjord står i fare for å bli omdisponert til annen næring. Ifølge Jordvern Oslo og Akershus, vil 161 dekar dyrka jord bli nedbygget her, om politikerne går inn for eksisterende kommuneplanforslag. Foto: Jordvern Oslo og Akershus

Sp: – Matjord en del av totalberedskapen

Kommunestyre-representant Tone Skretting (Sp) i Vestby er blant dem som mobiliserer mot at verdifullt jordbruksareal skal bygges ned.

Annonse

– Vi håper å oppnå at de som har tenkt å bygge ned matjorda snur. Motstanden er stor. Det er igangsatt en tverrpolitisk aksjon, men egentlig burde ikke dette vært noen politisk kjepphest. Matjord er en sak av allmenn interesse, og en del av den totale beredskapen i Norge. Mange tror at beredskap bare handler om politi og ambulanse, men det handler også om landbruksnæringa. Man må huske på at kun tre prosent av landarealet vårt er dyrka mark, sier Skretting.

Med unntak av «IKEA-jordet», ønsker Sp å ta ut samtlige matjord-utsatte områder fra planen, og gjøre disse om til LNF-område.

Mekling etter flere innsigelser

Flere offentlige instanser har fremmet innsigelse til arealforslag i kommuneplanen. Blant disse, er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

«Næringsområde 65 (foreslått utvidelse av Vestby næringspark, journ.anm.) er i strid med nasjonale jordverninteresser og kommer i konflikt med naturverdier av nasjonale og vesentlige regionale interesser. Næringsområde 63 med tilhørende adkomstvei 64 er vesentlig i strid med nasjonale og regionale jordvernsinteresser», skriver Fylkesmannen. Det samme mener de gjelder for et område ved togstasjonen i Vestby.

Også Akershus fylkeskommune reagerer på foreslått næringspark-utvidelse. Utvidelsen vil ha «store konsekvenser for særlig jordvern og naturmangfold, men også for kulturminner og landskap», skriver fylkeskommunen.

Ordføreren har meklet

Kommunens ordfører, Tom Anders Ludvigsen (Ap), har den siste tiden vært i mekling med fylkesmannen med bakgrunn i innsigelsene. Da Bondebladet snakket med Ludvigsen sist uke, ville han ikke si noe om hvordan det går i meklingen.

Han mente partene ville klare å komme fram til en løsning foran sluttbehandlingen av kommuneplanen denne uka.

Ludvigsen avviser for øvrig at flertallet i kommunen, herunder Ap, har nedprioritert jordvern i kommuneplanprosessen.

– Jordvern er vektet. Men i motsetning til mange andre, kan jeg tenke meg å ta en jordverndiskusjon etter at resultatet av planbehandlingen foreligger. Når noen tar utgangspunkt i et foreløpig forslag til kommuneplan, og diskuterer ut fra dét, blir det feil. Mange vil bli fryktelig fornøyd med Vestby kommune etter at denne planen er endelig vedtatt, sier Ludvigsen.

Vestby-ordføreren mener kommunen har fulgt rikspolitiske retningslinjer. Ludvigsen kjenner seg heller ikke igjen i tallene fra Jordvern Oslo og Akershus:

– Det som berører dyrka mark nå, er et forslag til idrettsanlegg, et forslag til utvidelse hos Asko, samt et nytt industriområde som skal legges ut i en kommune som har skapt noen tusen arbeidsplasser og satset på næringsutvikling. Når det gjelder Asko, mener Fylkesmannen at det finnes ledige arealer andre steder i fylket. Da må jeg le. Det er grenser for hva vi skal forholde oss til fra overordnede instanser!

Neste artikkel

3700 dekar dyrka jord ble omdisponert i 2019