Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordvernet går rette veien i Østfold

Strengere jordvern har bidratt til at det nå reguleres betydelig mindre arealer dyrka mark til utbygging i Østfold.

Ny fylkesplan for Østfold skal vedtaes i juni 2018. Planen har mål om å redusere den årlige omdisponeringen i fylket til et absolutt minimum.

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i Østfold er i 2015, 2016 og 2017 betydelig redusert sammenlignet med tidligere år.

Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt sammen med fylkesplanens arealstrategi (2009) har dermed gitt resultat, skriver Fylkesmannen i Østfold.

Bestemmelsen i fylkesplanen om at det ikke skal legges inn nye arealer i kommuneplanene første 12-års periode, har sammen med et strengt jordvern bidratt til at det nå reguleres betydelig mindre arealer dyrka mark til utbygging.

Ny fylkesplan i juni 2018

Annonse

Ny fylkesplan skal vedtaes i juni 2018. Planen har mål om å redusere den årlige omdisponeringen i Østfold til et absolutt minimum.

Det skal ikke settes av dyrka mark til utbygging ut over det som allerede ligger inne i kommunenes arealplaner, og ved utbygging av nødvendig infrastruktur skal forbruket av dyrka mark begrenses.

Mer fortetting

«Et ambisiøst jordvernmål og stort potensial for mer effektiv arealutnyttelse, fortetting og omforming i byggeområdene gir mulighet for å redusere omdisponeringen i Østfold ytterligere. Arealeffektiv by- og tettstedsutvikling er det beste jordvernet, og med byutvikling som fokus framfor jakt på nye arealer er det mulig å ta vare på landets beste matproduksjonsarealer», skriver Fylkesmannen i Østfold.

Neste artikkel

– Dette blir for passivt!