Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hedstein: – Vi trenger klimatilpasningsplan

Faglagene støtter Aps forslag om en regjerings-initiert plan for klimatilpasninger av jordbruket.

– Vi trenger en plan for klimatilpasning vel så mye som en plan for klimakutt, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: John Trygve Tollefsen
– Vi trenger en plan for klimatilpasning vel så mye som en plan for klimakutt, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke. Foto: John Trygve Tollefsen

Torsdag denne uka var det duket for høring i Stortingets næringskomité. Høringen gjaldt forslaget Ap først fremmet i fjor høst, om at regjeringen må legge fram en plan for Stortinget om klimatilpasninger av jordbruket.

Planen må, slik Ap ser det, blant annet inneholde forslag til hvordan matjorda i hele landet kan brukes og tilpasses klimaendringene for å øke produktiviteten og forbedre argronomien. Partiet ønsker også utvidet såkorn- og grasfrø-lager.

– Vel så viktig som klimakutt-plan

Administrerende direktør Ola Hedstein i Norsk Landbrukssamvirke støtter fullt og helt opp om at det må lages en klimatilpasningplan.

– Vi har selv sendt inn et skriftlig innspill rundt temaet. Svært få tviler i dag på at klimaet endres. Vi trenger en plan for klimatilpasning vel så mye som en plan for klimakutt. Landbruksnæringa skal igjennom mange tilpasninger, og vi skal utnytte mulighetene samt skape aktivitet på det ressursgrunnlaget vi har, sa Hedstein under høringen.

Han mener det nå er en sannsynlighet for svikt i norsk matforsyning. Å blindt stole på at den internasjonale handelen uansett vil gå sin gang ved en krise, mener han er feilslått. Men nettopp dette har vært et gjentagende mot-argument fra regjeringen, når den har blitt konfrontert med ønsker om en utvidet beredskaps- og sårbarhetsanalyse.

– Vi kan ikke tolke verken norske eller internasjonale rapporter på noen annen måte enn at sannsynligheten er til stede. Vi kan i Norge få en knaphet på matressursene, og da kan vi ikke stole på de internasjonale handelssystemene. Ja, dette er en ny og uvant tanke – men vi må være forberedt, poengterer Hedstein.

Annonse

– Bruk enga!

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, framhevet under høringen at bærekraftig matproduksjon avhenger av at vi baserer oss på egne matressurser og øker selvforsyningen. Men i dag er det utenlandske fôrressurser som dominerer i husdyrfôret. 10 prosent av fôret kommer fra soyamel fra Brasil, påpeker Riise.

– Vi er avhengig av klimatilpasning i landbruket. Med lav og stadig synkende selvforsyningsgrad, er det veldig uheldig at stadig flere bruk blir nedlagt. Fjorårets tørkekrise viser viktigheten av geografisk spredt landbruk. Da må vi ta i bruk dyrkbar eng, som i seg selv er et godt klimatiltak, sa Riise.

– Risikoen må spres

Klimarådgiver Johanne Houge i Norges Bondelag understreket viktigheten av risikosprdning og økt kapasitet hos bonden.

– Dette er helt essensielt for at vi skal produsere mat i et endret klima. Vi må da ha produksjon over hele landet og et mangfold av produksjoner, poengterte Houge.

Blant de store utfordringene Bondelaget framhever, er å få sikret godt nok flomvern. Spesielt i dalførene er flom en av de virkelig store truslene for dyrkingsarealet. Houge etterlyser en større pott til NVE. Av eksisterende tiltak, jobbes det med skolering av bøndene, slik at de er bedre forberedt når flommen melder sin ankomst.

Virke Dagligvare ved direktør Ingvill Størksen er glad for at søkelyset nå rettes på klimatilpasning i landbruket.

– Vi er særlig opptatt av klimatilpasning av frukt og grønt. Vi mener at basisinvesteringer i grøfting og tunnel er avgjørende for å opprettholde produksjonen. Dette kan løftes gjennom jordbruksforhandlingene. Videre er det behov for nye sorter som tåler mye bedre et klima i endring. Og tilskuddsordningen for utvikling av plantemateriale bør utvides, sa Størksen.

Neste artikkel

Bygg er helsekost