Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk ingen myr-avklaring fra Bollestad

Den nye landbruksministeren vil ikke svare på hvor hun står i saken om forbud mot nydyrking av jord. Skuffende, mener Sp.

Skal det innføres et forbud mot nydyrking av myr eller ikke? Debatten har rast lenge, og frontene er sterke. Snart kommer regjeringens omdiskuterte forslag til lovproposisjon opp til førstegangsbehandling i Stortinget. Foto: Nibio
Skal det innføres et forbud mot nydyrking av myr eller ikke? Debatten har rast lenge, og frontene er sterke. Snart kommer regjeringens omdiskuterte forslag til lovproposisjon opp til førstegangsbehandling i Stortinget. Foto: Nibio

«Støtter statsråden et forbud mot nydyrking av myr, som i store deler av landet vil begrense muligheten til å utvikle gårdsbruk videre og øke vår selvforsyning?» Det ville stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) ha en avklaring på i et skriftlig spørsmål til ny landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Bollestad: – Stortinget har bedt om det

Mandag denne uka kom svaret. Der går ikke statsråden inn på eget ståsted i den sterkt omdiskuterte saken. I stedet viser hun til den formelle gangen i saksprosessen, og at forslaget gjør det mulig å fastsette regler om nydyrking i forskrift som er begrunnet ut fra behovet for reduserte klimagassutslipp.

– Lovproposisjonen er en oppfølging av blant annet klimaforliket i Stortinget i 2012 og Stortingets budsjettvedtak i 2017, hvor Stortinget har bedt regjeringen fremme et forslag om forbud mot nydyrking av myr, skriver Bollestad.

Regjeringen har imidlertid åpnet for en snever adgang til å kunne dispensere fra forbudet. I nær framtid skal lovproposisjonen opp til førstegangsbehandling i Stortinget.

En eventuell endring av nydyrkingsforskriften er betinget av at Stortinget først vedtar lovforslaget, påpeker Bollestad i sitt svar.

Sp: – Holder ikke

Myhrvold er skuffet over statsrådens svar.

– Jeg spurte om hun støtter et forbud. Det svarer hun for så vidt ikke på. Det hun gjør, er å henvise til at det ligger en lovproposisjon i Stortinget. Hun spiller ballen tilbake, uten selv å tone flagg. Det er jeg skuffet over, sier Myhrvold til Bondebladet.

Han fortsetter.

Bollestad er satt til å styre landbrukspolitikken i Norge. Store deler av landbruket ligger i områder hvor det fortsatt er behov for å opprettholde matproduksjon gjennom nydyrking av myr. Å da ha en minister som ikke tar stilling, men skyver regjeringens tidligere politikk foran seg, er dårlig, fremholder Sp-politikeren, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

Annonse

Frykter for utviklingen i DIstrikts-Norge

Skulle regjeringens forslag gå igjennom politisk, venter han store negative konsekvenser for matproduksjon og verdiskaping over store deler av Distrikts-Norge. Hele 35 prosent av den udyrka matjorda i Norge er myr.

– Jeg tror det vil være dramatisk for eksempel i Nordland – hvor store deler av jordbruket og matproduksjonen skjer på myrarealer. Nordland-bøndenes muligheter til å utvikle og investere i driften, vil få seg et skikkelig skudd for baugen med et slikt forbud, sier Myhrvold.

Han avviser at Sp med sin holdning i saken er en klimasinke. Myhrvold viser til at det finnes dyrkingsteknikker som gjør at man kan bevare en del av karbonet i jorda.

– Vi må i samarbeid med landbruket bruke teknologi som gjør at vi kan opprettholde målet om økt selvforsyning og samtidig ivareta klimaforpliktelsene.

Ønsker heller CO2-fond

– Hvordan følge opp klimaforliket uten dette forbudet, og hva vil konkret være et bedre alternativ slik Sp ser det?

– Vi har mange ting vi kan gjøre før vi går inn for et forbud mot nydyrking av myr. Det mest opplagte i dag, er å få på plass et CO2-fond for næringstransporten, som står for brorparten av utlslipp på transport. Dette vil ha umiddelbar effekt.

– Er det dokumentert?

– Det er fremlagt i en rapport fra Miljødirektoratet og i en rapport NHO har fått utarbeidet. CO2-fond for næringstransporten vil føre til at teknologi kan rulles ut og tas i bruk i næringslivet relativt umiddelbart. Dette er et tiltak som monner, fremfor å bruke tiltak som både har en usikker klimaeffekt og ikke minst vil føre til at vi får problemer med å nå målet om økt selvforsyning – som jo også er et av bærekraftsmålene.

Han regner for øvrig med at myrdyrkingssaken er et tema i de pågående forhandlingene om en klimaavtale mellom staten og jordbruket. Myhrvold mener det er overraskende at regjeringen har fremmet denne lovproposjosnen midt under disse klimaforhandlingene.

Politikeren regner med at en klimaavtale for jordbruket vil ligge på bordet en gang i løpet av nærmeste halvår – trolig en gang tidlig på vårparten.

Neste artikkel

Ser muligheter med ny, norsk landbruksteknologi