Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale avviser kvoteordning

Styrelederen i Norsk Sau og Geit er villig til å diskutere kvoter på sau. Landbruksministeren avviser tanken totalt.

Kvoteordning for sau? Leder i Hordaland Bondelag, Kjetil Mehl, mener det kan være en ordning en bør se nærmere på. Jon Georg Dale og Lars Petter Bartnes er negative til Mehls forslag. (Foto: Marit Glærum)

Kjetil Mehl, sauebonde og fylkesleder i Hordaland Bondelag, foreslo i forrige nummer av Bondebladet å innføre kvoter på sau.

– Jeg er positiv til alle forslag som kan være med og bidra til at vi får kontroll på markedssituasjonen, og tar imot dem med takk, sier Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk Sau og Geit.

Han har ikke konkludert med hva som er den beste løsningen ennå. Han ønsker at Norsk Sau og Geit, Nortura, KLF, Bondelaget og Småbrukarlaget skal sette seg ned sammen, og tenke høyt.

– Da får vi se hvilke resultat vi kommer fram til. Kvoter er en av tinga vi får diskutere, sier Berntsen.

– Min umiddelbare tanke er at jeg ser at kvoter fungerer innen melkesektoren. Jeg ser også at melkeproduksjon og lammeproduksjon er ganske forskjellig. Vi består av mange små besetninger. Å kopiere melkekvotemodellen uten at vi tenker oss om, har jeg ikke lyst til. Jeg vil først se på hvilke muligheter vi har, sier han.

Men han har liten tid:

– Enten løsningen er kvoter eller en annen reguleringsmetode, må vi ha den klar før høsten, når paringen starter. Hvis ikke, går det et helt år før vi får gjort noe med situasjonen, sier Berntsen.

– Ikke aktuelt

Landbruksminister Jon Georg Dale avviser derimot forslaget. Overproduksjonen er ikke større enn at den bør være mulig å spise opp, mener han.

– Å innføre nye tak, konsesjoner og begrensninger i saueholdet, vil ikke løse noen utfordringer, sier Dale.

Kjetil Mehls resonnement er som følger: I dag er økonomien i saueholdet dårlig. Når det blir markedsbalanse igjen, er målet å øke inntekta. Men når inntekta økes, vil bøndene få lyst til å produsere mer lam, og næringa vil raskt få overproduksjon igjen. Det er en ond sirkel. Derfor bør det vurderes kvoter på sau, mener Mehl.

Annonse

– Det er ikke mulig å love bønder høyere inntekt enn de er villige til å jobbe for, svarer landbruksministeren.

– Hvis økonomien er så god i saueholdet at med det samme det snur oppover igjen, får man mer produksjonsvilje, så er ikke svaret å begrense produksjonsviljen. Da kan svaret like gjerne være å holde igjen på økonomien, sier Dale.

Det er om å gjøre å ha dyra på beite, poengterer statsråden.

– Det er ikke om å gjøre å begrense dyretallet, for da gror vi inne. Derfor er det ikke aktuelt å innføre nye konsesjoner eller tak på saueholdet, sier han.

Saueholdet er snart den eneste reelle utmarksnæringa vi har igjen i norsk jordbruk, mener Dale.

– Skal vi begynne å redusere saueholdet, betyr det økt gjengroing på utmarksressurser, og det er ikke aktuelt, sier han.

Vil ikke lukke næringa

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er også negativ til forslaget.

– For å etablere kvoter må man vedta et nasjonalt produksjonsvolum som i neste omgang fordeles ut på produsentene. Det vil føre til en lukking av næringa. Det vil være negativt for utviklinga. For det første vil et slikt tiltak være snublende nær kontraktproduksjon på sau og/eller lam. For det andre vil den frie etableringa, som jeg mener er en viktig utviklingsimpuls for næringa, bli hemma, sier han.

– Det er en viktig ledesnor å bruke markedet så mye som mulig, men å bruke så mye regulering eller politikk som nødvendig. Hvis vi lykkes med å skape bedre virkemidler i markedsbalanseringen, vil det treffe målet best, sier Bartnes.

Han er enig med fylkeslederen i Hordaland Bondelag, Kjetil Mehl, i at det er en sammenheng mellom økonomi og investeringslyst.

– Men kvotestyring vil føre til at man lukker produksjonen. Det vil i ytterste konsekvens være en kontraktproduksjon der volum og pris blir avtalt i kontrakter. Med utgangspunkt i erfaringene til kyllingnæringa, er det ingen selvfølge at økonomien i et slikt system blir bedre for bonden enn det åpne alternativet med fri etablering og verktøy for markedsbalansering, sier Lars Petter Bartnes.

Bondelaget møter gjerne Norsk Sau og Geit for å diskutere situasjonen, sier han.

Neste artikkel

Nær markedsbalanse for lam