Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder venter spare-effekt på inntransport

For enkelt-bønder kan Norturas planer for mer effektiv dyretransport gi en innsparing på opptil 60 000 kroner årlig. Klimautslippene skal reduseres med 20 prosent.

Inntransport: Nortura skal effektivisere inntransporten. Målet er økt konkurransekraft for konsernet, besparelser for enkeltbonden og betydelig reduksjon i klimagassutslippene fra dyretransport. (Foto: Nortura/Håvard Simonsen)
Inntransport: Nortura skal effektivisere inntransporten. Målet er økt konkurransekraft for konsernet, besparelser for enkeltbonden og betydelig reduksjon i klimagassutslippene fra dyretransport. (Foto: Nortura/Håvard Simonsen)

Et samlet Nortura-årsmøte ga før påske grønt lys for konsernets nye Inntransport-prosjekt. Sentralt i prosjektet, er utskiftinger i bilparken. Nortura anslår at rundt halvparten av bilparken etter hvert skal bestå av store biler og hengere.

– Vi vil ha en netto reduksjon i det antallet biler vi trenger. Vi frakter i dag 25 000 lass, og ser for oss å frakte samme mengde dyr med 18 000 lass i framtida, opplyser konstituert konserndirektør Karin Marie Røhne i Nortura Medlem, Egg og Råvare til Bondebladet.

Innfasingen av den nye transportordningen vil skje gradvis, etter hvert som Nortura får i stand løsninger i de enkelte regionene. Hele prosessen mot ny inntransport skal være ferdigstilt innen 2025.

– Tillitsvalgte har en nøkkelrolle

Planene for en mer effektiv og rasjonell transport til slakteriene, er ventet å gi en årlig netto inn­sparing for Nortura på 35 millioner kroner. Lykkes kjøttkonsernet med prosjektet, kan det også gi en positiv effekt på produsentenes bunnlinje.

– Innsparingspotensialet på 35 millioner kroner, utgjør 30 øre per kilo kjøtt. For en slaktegris-produsent med full konsesjon, vil vår planlagte inntransport-modell gi en positiv økonomisk effekt på 50 000–60 000 kroner, forteller Røhne.

Nortura-produsent Lidvin Hage fra Utvik mener prosjektet er blant de største enkeltgrepene han kan være med på for å bedre økonomien for produsentene. Også han påpeker at innsparingene vil utgjøre rundt 50 000 kroner for en konsesjonsbesetning på gris.

– Det er viktig at vi tillitsvalgte står fast på denne saken og får den gjennom. Vi har ordninger i dag som fungerer godt, og som medlemmene er fornøyd med, men ordningene er dyre. Vi som tillitsvalgte har en nøkkelrolle og må ikke være redd for å ta denne kampen. Vi må stå skulder ved skulder med de ansatte i gjennomføringen, sa Hage under Norturas årsmøte på Lillestrøm.

– Kan ikke vente lenger

AU-leder i Agro, Willy Finnbakk fra Bryne, mener det haster å få gjennomført ny inntransport.

– Den klare tilbakemeldingen fra tillitsvalgte og kretsmøtene, er å få det gjort. Vi kan ikke vente lenger med å hente ut disse kronene, sier han.

Annonse

Full oppslutning om prosjektet fra eierhold var som forventet, påpeker Røhne.

– Jeg er ikke overrasket over at eierne er opptatt av at vi skal snu de steinene som skal snus for å sikre effekt og større inntjening for eierne. Samtidig er vi veldig klar over at eierne setter stor pris på sjåførene og servicen som ytes i dag. Målet vårt, er å gjøre endringene på en slik måte at de fleste eller alle sjåførene våre vil finne det attraktivt å være med, sier hun.

Blir transportørene med?

Kun 15 prosent av inntransporten på livdyr og firbeinte dyr er i Nortura-regi. Ut over denne tran­sporten, har Nortura godt over 50 avtaler med andre transportaktører. Noen av transportørene nærmer seg pensjonsalder.

Hvor mange som blir med i den nye inntran­sport-modellen vil bli avklart en gang i løpet av 2019. Ennå er partene i dialogfasen.

– Alle transportørene vi har hatt kontakt med, sier at de vil være i dialog med oss i den videre prosessen for å se på hvilke løsninger vi kommer fram til, forteller Røhne.

Hun påpeker at selskapethar lagt opp til en ganske åpen prosess, der Nortura tar hensyn til regionale forskjeller, der dagens transportører blir invitert til å komme med innspill underveis og der eierne igjennom de tillitsvalgte er godt involvert i prosessen.

Nortura har ikke noe ønske om å bytte ut sjåfører, og håper å komme fram til løsninger som gjør at flest mulig av sjåførene ønsker å kjøre for selskapet innenfor den nye modellen, poengterer direktøren.

Tror på 20-prosentkutt

I tillegg til sparte kroner for Nortura-bøndene, vil den nye transportmodellen medføre store klimakutt.

– I dag kjører vi 9 millioner kilometer i året. Med framtidig struktur på materiell, skal vi ned i 7,5 millioner kilometer. Kombinert med mer moderne bilmateriell, vil vi dermed redusere CO₂-utslippene fra vår transport med 20 prosent innen 2025, sier Røhne.

Hun er klar på at dét vil være et viktig bidrag både overfor Nortura-eierne og «det grønne skiftet». Nettopp klimanøytral transport er ett av Norturas utvalgte målområder i Norturas såkalte miljøregnskap. Nortura har tidligere besluttet å redusere klimautslippene fra fabrikk med 80 prosent, matsvinn med 60 prosent, halvere transportutgiftene og gjøre 70 prosent av all emballasje miljøvennlig innen 2030.

Neste artikkel

Ny dyrevelferdsmelding først i 2024