Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åtte av ti høringsinstanser vraker nemnd-forslag

– Verne- og beiteinteressene er skjønt enige. Dét sier sitt om forslaget, sier Bondelagets rovviltansvarlige.

–  Regjeringen ønsker å avpolitisere et svært betent politisk område. Men forslaget endrer ikke linjene i rovviltpolitikken, så lenge det er uklart hvordan bestandsmålene skal følges opp, sier styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng. Foto: Thomas Malling, Bondelaget
– Regjeringen ønsker å avpolitisere et svært betent politisk område. Men forslaget endrer ikke linjene i rovviltpolitikken, så lenge det er uklart hvordan bestandsmålene skal følges opp, sier styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng. Foto: Thomas Malling, Bondelaget

Torsdag morgen var det duket for såkalt videokonferansehøring i Stortingets energi- og miljøkomité. Bakteppet var regjeringens forslag til ulike endringer i naturmangfoldloven. Blant forslagene, finner man opprettelse av en ny rovviltklagenemnd. Denne skal være uavhengig.

Massiv motstand

Nær 80 prosent av de mange høringsinstansene har vært, og er, kritisk til dette forslaget. Bondelagets rovviltansvarlige, Erling Aas-Eng, mener det er betegnende.

– En gjennomgang av høringssvarene, har vist at 79 prosent av dem som har tatt stilling til saken er imot forslaget. Her er for en gangs skyld verne- og brukerinteressene skjønt enige, og det sier sitt om forslaget, sa Aas-Eng under videkonferansehøringen.

Også forslagene om å kutte antall forvaltningsregioner for rovvilt fra dagens åtte til seks, samt å endre vilkårene for nødvergerett i naturmangfoldloven, har høstet svært bred kritikk under høringen.

Betviler uavhengigheten

Hva angår forslaget til ny rovviltklagenemnd, er ett av ankepunktene hos mange instanser at det ikke vil være mulig å sikre en reelt uavhengig nemnd. I forslaget fremgår det at kun Klima- og miljødepartementet skal få peke ut hvem som skal sitte i den nye nemnda. Kritikerne mener at også Landbruks. og matdepartementet, hvis det først skal opprettes en slik nemnd, må få et ord med i laget.

Videre skal ikke klima- og miljøministeren stå til ansvar for de vedtak nemnda treffer. Statsråden skal heller ikke kunne instruere nemnda om blant annet lovtolkning.

– Regjeringen ønsker å avpolitisere et svært betent politisk område. Men forslaget endrer ikke linjene i rovviltpolitikken, så lenge det er uklart hvordan bestandsmålene skal følges opp. Nemnda vi likke løse noen problemer, men bare skape nye, uttalte Aas-Eng, som også er styremedlem i Bondelaget, torsdag.

Annonse

Stortingets rolle

Generalsekretær Per Skorge i Norges Skogeierforbund mener det grunnleggende problemet har vært, og fortsatt er, at Stortingets føringer ikke blir fulgt opp av forvaltningen.

– Stortinget trenger derfor mer, og ikke mindre, innflytelse i politikken. En separat klagenemnd vil svekke den demokratiske kontrollen, sa Skorge.

Klima- og miljødepartementet har blant annet vist til at all klagebehandlingen i dag er ressurskrevende, og at det må være et poeng å avlaste departementet på dette området.

– Men mye av denne belastningen skyldes frustrasjon over departementets manglende etterlevelse av Stortinget politikk, kontret generalsekretæren.

– Strider mot rovviltforlik

Leder i Utmarkskommunenes Sammenslutning, Hanne Alstrup Velure, påpekte at forslaget innebærer "politisk ansvarsfraskrivelse", og at det igjen vil ha alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningens tillit til rovviltforvaltningen. Hun mener forslaget dessuten strider mot rovviltforliket fra 2011, hvor det fremgår at regional forvaltning skal vektlegges.

Stortingets energi- og miljøkomité skal etter planen avgi innstilling i saken 26. mai.

Neste artikkel

Møre og Romsdal Ap ønsker tett samarbeid med landbruket