Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4 av 5 viper borte i Danmark

Danmark har mistet 4 av 5 viper de siste 40 årene. I alt 2,9 millioner fugler i kulturlandskapet er blir borte.

Punkttellinger i Danmark viser at fire av fem viper har blitt borte på jordene i Danmark de siste 40 årene. (Foto: Hans Hillewaert, Wikimedia)

15 av 22 fuglearter, som er knyttet til landbrukets kulturlandskapet, har gått tilbake. Kun sju arter har gått fram, skriver bladet Fugle & Natur i Danmark.

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) har hatt punkttellinger i over 40 år. Disse viser at eksempelvis fire av fem viper, fem av seks rapphøner og mer enn halvparten av alle lerkene på jordene er forsvunnet.

DOFs vipeekspert, Niels Andersen, har sammenlignet utviklingen for de 22 fugleartene fra kulturlandskapet med en bestandsvurdering DOF gjorde i 2011.

Når de ulike arters fram- og tilbakegang er inkludert, ender tapet på cirka 2 950 000 fugler. Tallet gir et konkret inntrykk av det dramatiske tapet av fugler i kulturlandskapet, sier Niels Andersen til bladet Fugle & Natur.

Arter som sanglerke, gulspurv, tornirisk, låvesvale og vipe har forsvunnet i et stort antall.

Eget vipeprosjekt i Hordaland

Vipa er i Norsk rødliste 2015 gitt status sterkt truet.

– En kartlegging i 2012 viste at nærmere 75 prosent av vipebestanden her i landet har blitt borte. Det er omtrent det samme som i Danmark, sier Oddvar Heggøy i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

– På Jæren, som har hatt en veldig god vipebestand, er ikke tilbakegangen så sterk. Det finnes også noen få områder som har hatt framgang i Norge, med flere registerte viper, men dette er ikke mange, sier han.

Det er ikke bare endringer i jordbrukets kulturlandskap som har skylda for tilbakegangen, forklarer Heggøy.

– Vipe går tilbake andre steder også, altså ikke bare i typiske landbruksområder. Det er nok flere grunner til dette. Flere predatorer i hekkeområdet, rødrev for eksempel, kan være en av grunnene. Jakt på vipe, for eksempel blir dette praktisert i Frankrike, er også en stor utfordring i noen land, sier han.

Annonse

Eget vipeprosjekt i Hordaland

Det har blitt startet opp flere prosjekter for vipa i Norge, blant annet på Jæren, på Karmøy og i Hordaland.

Prosjektet på Jæren viste store forskjeller i vipetetthet i de tre kommunene Hå, Klepp og Time.

I Hordaland har 2017 vært et meget godt år for hekkende viper. 140 rugende hunner har fått fram 220 dununger, skriver Norsk Ornitologisk Forening.

– Prosjektet startet som en oppfølging av den nasjonale kartlegginga. Vi har hatt god kontakt med grunneiere i dette prosjektet, og i 2017 fant vi flere vipepar enn året før. Vi fant også viper på nye steder. Den dårlige sommeren på Vestlandet, med sein førsteslått på grunn av mye regn, kan ha spilt inn her, sier Oddvar Heggøy.

Det er meldt om 61 årsunger av viper. Funnene fordeler seg på 29 lokaliteter i 19 kommuner, skriver NOF.

Åkerrikse sliter i Norge

I slutten av august i fjor rapporterte Norsk Ornitologisk Forening NOF om de foreløpige resultatene fra årets åkerriksekartlegging i Norge.

Disse viste et høyere antall lokaliteter med syngende hanner enn de to foregående årene, men likevel ikke den helt store forekomsten, sammenlignet med for noen år siden.

Åkerriksa liker seg best i skjul mellom høyt gress, og all kartlegging og overvåking baserer seg på lytting etter syngende individer.

På Jæren og i deler av Oslo og Akershus har det blitt lyttet systematisk etter arten hvert år siden 2009.

Resultatene viser ingen tydelige negative eller positive trender for bestandsutviklingen, skriver NOF.

Neste artikkel

Frykter «saue-utflagging» til Polen