Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vilje til forandring i Mattilsynet

Blant hovedprioriteringene til Mattilsynet i 2020 er å ha bedre dialog med næringene og gi bedre veiledning, skriver direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet. (Foto: www.gudim.no)
Blant hovedprioriteringene til Mattilsynet i 2020 er å ha bedre dialog med næringene og gi bedre veiledning, skriver direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet. (Foto: www.gudim.no)

Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet

Forrige uke skrev Sven-Inge Johansen i et innlegg på Bondebladets debattsider at Mattilsynet har en uvilje mot reform, og at vi ikke tar kritikken fra landets innbyggere eller revisjonsfirmaet KPMG alvorlig nok. Som administrerende direktør i Mattilsynet må jeg si meg uenig.

Vi har tvert imot et ønske om å både endre og utvikle oss, og vi tar kritikken som er rettet mot oss på alvor. Det gjelder både den kritikken vi har fått gjennom granskingen til KPMG og fra bønder. Vi er i gang med et forbedringsarbeid vi forventer at skal gi rask og merkbar effekt blant bønder og andre grupper vi er til for.

Annonse

Blant hovedprioriteringene til Mattilsynet i 2020 er å ha bedre dialog med næringene og gi bedre veiledning, slik at det blir enklere for de vi fører tilsyn med å gjøre rett. Videre skal vi forbedre kommunikasjonen og kvaliteten på tilsyn. Vi er i gang med flere konkrete tiltak for å få til dette, og har god dialog med landbruks- og matministeren om det.

I kjølvannet av pelsdyrsaken i Rogaland og den påfølgende granskingen har flere sådd tvil om Mattilsynets håndtering av saker som har fått alvorlige konsekvenser for berørte virksomheter. Derfor besluttet jeg at vi skulle gjennomføre en undersøkelse som skulle se nærmere på Mattilsynets oversendelse av informasjon til landbruksforvaltningen i Rogaland i 2018. Landbruksforvaltningen har med bakgrunn i denne informasjonen fattet vedtak om avkorting i produksjonstilskuddet til bonden.

Internrevisjonen konkluderer med at forutsetningene for å sende over informasjon til landbruksmyndighetene var til stede i alle de undersøkte sakene, og at det forelå grove eller gjentatte brudd på dyrevelferdsregelverket. Vi skal nå gjenta denne undersøkelsen med saker fra 2019 og fra hele landet.

Det er viktig å huske på at alle som får et vedtak fra Mattilsynet, har rett til å klage på det. Da gjennomgås saken på nytt, og vi ser blant annet på om dokumentasjon av funn og tolkningen av regelverket er gjort riktig. Dette, og en eventuell behandling i rettssystemet, skal ivareta bøndenes rettssikkerhet. Avviklingssakene Johnsen nevner har vært behandlet i rettssystemet.

Neste artikkel

Forventer fortgang og skattefri pelsdyrerstatning