Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sats på ammegeita

Geitas funksjon som landskapspleier gjør det svært aktuelt å stimulere til økt satsing på ammegeitproduksjon, mener raselag for Norsk Boergeit. Foto: Marit Glærum
Geitas funksjon som landskapspleier gjør det svært aktuelt å stimulere til økt satsing på ammegeitproduksjon, mener raselag for Norsk Boergeit. Foto: Marit Glærum

Ammegeit sidestilles med sau i utmåling av produksjonstilskudd. Tilskuddssatsen er i dag lik, men betingelsene for å telles som ammegeit er svært ulike de som gjelder sau.

I praksis betyr dette: Nye dyrekoder og beskrivelser blir slik, tilsvarende kode for sau: Kode 142: Geiter født foregående år eller tidligere, og som ikke er melkegeit. Før: «Geiter som har kjeet minst en gang og som ikke er melkegeiter.»

Kode 144: Bukker født i fjor eller tidligere. Før: «Alle andre geiter enn de som føres under kode 140 eller 142. Dvs. kje, bukker og ungdyr som ikke har kjeet.»

Dersom det innføres driftstilskudd for sau, skal det også gjelde for ammegeit.

Annonse

Ammegeitlaga organiserer omtrent 200 ammegeitbønder i Norge, og har samarbeidsavtale med Norsk Sau og Geit. Ammegeitpoduksjon er en liten del av det totale landbruket i Norge, under én prosent av totalt antall småfe. Hovedlinjene er som kjøttproduksjon på sau, de fleste har kjeing på våren, fra påske og utover, dyra er på hjemme- eller utmarksbeite gjennom beitesesongen, og sluttproduktene er fiber, kjøtt og tjenester innenfor landskapspleie.

Husdyrtilskuddet og avløsertilskuddet for ammegeit kommer veldig dårlig ut. Her er det satt krav om at geita må ha kjeet for å bli tilskuddsberettiget. Bukker gir ikke tilskudd. Til sammenligning er tilskuddskravet for sau at den «er født i fjor eller tidligere», og det gis også tilskudd til værer. Dette er en urimelig forskjell.

Ammegeitprodusenter er som andre opptatt av dyrevelferd og holdbarhet, og mange velger å ikke sette på årsdyr, men la dyra utvikle seg til å bli fra 12 til 19 mnd før de pares opp. Resultatet er at for sau vil du få dyretilskudd fra første år etter at dyret er født, men for ammegeit vil de fleste ikke få tilskudd før tredje år etter fødsel, dersom kjeing er etter 1. mars.

Dette har stor betydning for økonomien i denne næringa, og geitas funksjon som landskapspleier og god suksess i ryddeprosjekter, ved bruk av Nofence, gjør det svært aktuelt å stimulere til økt satsing på ammegeitproduksjon. Vi fremmer derfor dette kravet som et innspill til jordbruksforhandlingene i 2022.

Neste artikkel

Kastet geit på sjøen