Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdyr er nøkkelarter i faunaen

Veterinær Helge Jordhaug spør i godt reflektert innlegg i Bondebladet 3. mai: Blir ulven holdt i live for sin eller vår skyld? Rovdyr som ulv er nøkkelarter i faunaen for å opprettholde balansen i økosystemet. Ulv har vært i vårt område fra ca. 12 000 år siden. Vi mennesker vandret inn her ca. 1000 år senere. Husdyr har vi hatt her i ca, 4000 år.

Frem til midten av 1880-tallet levde mange tusen ulv her, ved siden av de andre tre store rovdyrene. Rovdyrenes angrep på beitende husdyr, førte til en krig mot rovdyrene. Fra 1880 til 1960 var samtlige jerv, gaupe, bjørn og ulv så godt som utryddet i landet. Gradvis innvandring og nye kunnskaper førte til at rovdyrene ble fredet i 1970-årene. Ulv ble totalt fredet i 1973. Konfliktene var i gang på nytt.

Fravær av rovdyr medførte opphør av gjeting av beitende husdyr. Vonde rovdyrangrep førte til sinte krav om øyeblikkelig avliving av rovdyr. Det vanlige svinn av sau med lam på fem prosent, ca. 100 000 som omkommer grunnet ulykker og sykdom ble ansett som naturlig. Tap til rovdyr, under 0,5 prosent, anses som uønsket.

Spørsmålene gjentas år etter år … hvorfor skal vi ha rovdyr, hvorfor ulv?

Ulv er sterkt uønsket av skogeiere med jakt som fritids geskjeft. Jakt med løse hunder er krav. Ulv liker ikke hunder. Mange hunder er drept av ulv gjennom disse årene. Konfliktene har eskalert. Gjelder ikke båndtvangen?

Rovviltforliket i 2004, pusset opp i 2011, vedtok marginale bestander av ulv. Tre hele ulveflokker, pluss halv antall av de fire som lever på begge sider av grensen, er ikke levedyktig bestand. Innavl er påvist. Næringers påvirkning har vært bestemmende, og innspill fra fagfolk er skjøvet til side.

Fravær av toppredatorer gjennom vel hundre år har medført formidabel vekst av hjortedyr. Det meldes om store beiteskader på skog og stygge kollisjoner i trafikken. Hvert år møtes bil og elg i vel 1000 stygge kollisjoner. Hvor er rovdyrene? Årlig jakt tar livet av vel 33 000 elg. Bestanden tar seg opp årlig. Innvandrende villsvin kan gjøre mye ugagn, hvor er ulven?

Annonse

Norsk måte å forvalte rovdyr, medfører pussige ulikheter. Flere land i Europa bygger opp sine bestander av ville rovdyr, særlig ulv. Tyskland, på størrelse med Norge, med over 83 millioner innbyggere, har ca. 500 individer. I Danmark gir de plass til ca. ti ulveflokker. Spania har ca. 2000 ulver, Italia vel 800 og de Baltiske land vel 1000. I disse landene er det husdyr på beite som passes på. Norge, av de rikeste land i verden, sparsomt befolket, har plass til det mangedoblede antall ulv. Det skorter på viljen.

Etablerte rovviltnemnder, som skulle vareta balansen mellom husdyr og rovdyr, er i utakt med flertallet. Valgte politiske medlemmer består av vel 75 prosent fra partier som er negative til ulv. Resultatene er gitt. Gjennom ny regjering er de gitt fullmakt. Ulv er rødlistet, preget av innavl. Norge har undertegnet forpliktende internasjonale avtaler om å ta vare på store rovdyr som ulv, i levedyktige bestander.

Ulven har mektige fiender. Leder i Hedmark bondelag: Elisabeth Gjems og leder i NJFF: Knut Arne Gjems, pluss dominante skogeiere heier fram drapene. Senterparti tviholder på sin nullvisjon.

2, 2 millioner sau slippes igjen ut på beite uten tilsyn og vern, fem ganger så mange som i Sverige. Enslige ulver, etter at familie er drept, må nøye seg med å ta livet av husdyr. Elg er på menyen for intakte ulvefamilier. Disse er utradert gjennom vinterens massakre. Konfliktene og dyrenes lidelser, holdes ved like.

Ulv har verdi for seg selv. Ulv har verdi for oss som ønsker økende opprinnelig natur. Vi utgjør flertallet, og ulv har verdi ut ifra den nytteverdi de er skapt for: Regulere balansen i økosystemet. Måtte hatet mot ulv slippe taket, og en fredeligere toleranse utvikles. Vi mennesker eier ikke naturen. Vi må dele den med alle andre arter, også rovdyr, også ulv.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall