Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bøndene trenger et skikkelig inntektsløft

Jordbruksforhandlingene har en lang historie og bidrar til at næringa har stor mulighet til å påvirke sin egen fremtid gjennom direkte dialog med staten. Nå har jordbruket levert sitt krav til staten, og ballen ligger hos Landbruksministeren. De siste tiårene ser vi at brukene har blitt større og færre, og inntekta dårligere. Årets forhandlinger må prioritere rekrutteringsgrunnlaget til jordbruksnæringa!

Det er utfordrende å etablere seg som ung bonde. Unge bønder må kunne etablere seg i landbruket uten å ta på seg umenneskelig gjeld. #Bondeopprør har engasjert og har satt et tydelig fokus på utfordringene med egenkapital, gjeld, investeringer og fremtidig økonomisk trygghet i jordbruket. Dette er viktig for Bygdeungdomslaget og unge i jordbruket!

Jordbrukets viktigste rekrutteringstiltak er en lønn å leve av. Stortinget erkjente selv i 2017 at inntektsgapet mellom jordbruket og andre samfunnsgrupper må tettes, men vi kan ikke se at dette fikk store etterfølger i de påfølgende forhandlingene. Selv etter gode inntektsår som følger av koronapandemien ser jordbruket ut til å ha lavere inntektsutvikling enn samfunnet ellers de siste fem årene. Skal man ta igjen inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper må jordbrukets inntektsutvikling være kronemessig sterkere.

Utover det store inntektsløftet næringa har behov for er det lite tvil om at det og må en stor investeringspakke til i årets og de kommende åres jordbruksoppgjør. Løsdriftskravet er bare ett eksempel på de store investeringsbehovene i næringa. Vi forventer at staten stiller opp med pengesekken når de krever store endringer i drifta til bonden.

Annonse

Samfunnet har endret seg mye de siste tiårene. Også de samfunnene og miljøene som bønder er en del av. Av unge bønder i dag forventes det at en har et sosialt liv og at en tar seg tid til venner og familie. Det hverken sunt for bonde eller dyr at bønder skal leve hele livet sitt i fjøset. Velferdsordningene må styrkes! Avlølsertilskuddet til både sykdom og ferie, og ikke minst ordningene som fremmer likestilling må prioriteres. Bygda er for alle, og bondeyrket trenger flere damer!

Årets jordbruksforhandlinger er viktige av flere grunner, men først og fremst fordi vi er stadig nærmere bristepunktet der vi gjør irreversibel skade på jordbruket. Famillielandbruket går en dyster tid i møte fordi det i veldig mange tilfeller ikke lenger er driftsgrunnlag på gården med dagens inntektsnivå. Små og mellomstore bruk står for store deler av matberedskapen i Norge og risikerer å legges brakk om utviklingen ikke snur nå.

Skal vi opprettholde en spredt driftsstruktur i norsk jordbruk, er vi avhengig av et inntektsløft og investeringsmidler som ikke krever at gårder vokser fra driftsgrunnlaget sitt. Vi krever at staten tar jordbrukets krav på alvor, at bønder får et reelt inntektsløft, at jordbruket får en skikkelig investeringspakke, og at jordbruket får bedre velferdsordninger!

Neste artikkel

Godt grunnlag for ein snuoperasjon