Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bærekraft – balanse mellom økonomi, miljø og sosiale forhold

Mangfold og klima: Skogforvaltning er midt i de store samfunnsutfordringene som klima, biologisk mangfold og arealbruk, skriver Gudmund Nordtun. (Foto: Traktor)
Mangfold og klima: Skogforvaltning er midt i de store samfunnsutfordringene som klima, biologisk mangfold og arealbruk, skriver Gudmund Nordtun. (Foto: Traktor)

Bærekraft finner vi i balansepunktet mellom økonomi, miljø og det sosiale forhold. I Glommen Mjøsen Skog er vi oss dette svært bevisst. På vegne av 7200 andelseiere fra Halden til Skjåk og Tynset skal vi videreutvikle retten til å forvalte skogene i vårt område. Uten tømmer fra skogen blir det ikke mulig å erstatte svart karbon med grønt. For første gang presenterer vi derfor i år en bærekraftsrapport for virksomheten og de arealene den omfatter.

Skogforvaltning er midt i de store samfunnsutfordringene som klima, biologisk mangfold og arealbruk. Bevisstheten rundt skogens mange roller er på noen få år kommet opp på et helt annet nivå i samfunnsdebatten. Vi i skogbruket har lenge sett på oss selv som en lønnsom næring med et svært langsiktig og bærekraftig forvaltningsperspektiv. Norsk skogbruk var først i verden med å systematisk følge utviklingen i skogtilstanden, og har gjennom det dokumentert en stor økning både i volum, andel gammel skog og død ved. Det er mye som peker i riktig retning.

Lenge var det volum og tilvekst de eneste kriteriene som både skogbruket og samfunnet hadde fokus på. Det var der potensialet for sysselsetting og verdiskaping lå. På 50-tallet var målet at Norge skulle skogkles. Myrer ble grøftet og drenert og det ble plantet skog på nye steder.

Jeg skal ikke gå lenger inn i dette enn å konstatere at samfunnets syn på hva som er god skogpleie endres over tid. Det er en utfordring for en næring som må ha et 100-årig perspektiv på mye av det som gjøres. Skogbruket har endret seg med tiden og samfunnets krav, men alt kan ikke snus på en dag.

Vi har for lengst tatt inn over oss at i dagens samfunn er bærekraft mye mer enn et langsiktig perspektiv på hva skogen tåler av hogst. Vi startet med sertifisering for mer enn 20 år siden. Krav om frivillig avsetting av biologisk viktige områder på enkelteiendommer, krav til kantsoner og en rekke andre hensyn, ble akseptert og innarbeidet. Uten tømmer som råvare blir det imidlertid ikke noe grønt skifte, så sentral er skogen i dag.

Skogen må derfor forvaltes for å skaffe råstoff inn mot det grønne skiftet. Det er viktig for å opprettholde aktivitet og velstand i samfunnet. Utfordringen vår er å balansere dette opp mot klima, biologisk mangfold og skogens rolle som rekreasjonsarena og arbeidsplass. Det er både et stort ansvar og en kompleks oppgave å forene alle hensyn. Vi må selv vite hvor vi står, hvor skoen trykker og hva som er bra for å kunne videreutvikle oss. Ingen systemer er perfekt, og det gjøres feil, men vi må tørre å se oss selv i kortene – ellers blir det ingen bærekraftig utvikling!

Neste artikkel

Staten innfrir kravet om gratis klimarådgivning