Etterlyser program for biodrivstoff Stortingsrepresentant Inger Enger (Sp) etterlyser introduksjonsprogrammet for biodrivstoff i Norge. Det er ingen grunn til å vente, mener hun. Men miljøvernministeren vil først utrede situasjonen. Linda Sunde Bondebladet

Under behandlingen av klimameldingen (2001-2002) gikk flertallet i Stortinget inn for å starte et introduksjonsprogram for å øke bruken av biodrivstoff i Norge. Dette har imidlertid ikke kommet i gang. Nå etterlyser Enger programmet. I et svar til Enger fra miljøvernminister Børge Brende, skriver han at berørte departementer nå samarbeider om å legge til rette for å øke bruken av biodrivstoff. Men han mener det er behov for å utrede mulighetene for å ta i bruk andre råstoff enn raps og rybs, og også utrede hva det vil koste å sette i gang en større satsing på biodrivstoff. - Det vil deretter vurderes å sette i gang et introduksjonsprogram, skriver han. Enger sier til Bondebladet at hun oppfatter Brende som positiv, men hun mener utredningene er unødvendig tidsbruk. - Man vet nok til å sette i gang nå, sier hun. Importerer råstoffene Biodrivstoff er en fornybar ressurs som kan bidra til å redusere utslippene av CO2. Drivstoffet kan lages av en rekke produkter, for eksempel slakteavfall. - Det må være både økonomisk og økologisk riktig å utnytte disse ressursene, mener Enger. I dag omsettes det ca 1,4 millioner liter biodrivstoff i Norge, hovedsakelig importert fra Tyskland. Børge peker på at det hadde vært mer miljøvennlig om råstoffet hadde vært produsert i Norge, på grunn av utslippene ved transporten. Ren biodiesel selges ved to stasjoner i Norge, og autodiesel med to til fem prosent bioandel selges ved ca 75 vanlige bensinstasjoner. Enger tror biodrivstoff kan bli en viktig næring for bønder som slutter med dyr, mener kornprisen er for lav, eller vil bruke raps og rybs i vekselbruk med korn. Hun har imidlertid ingen formening om hvor stort markedet kommer til å bli. EU foran oss

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag om å øke bruken av biodrivstoff. Forslaget krever at minimum to prosent av drivstoffet som selges i hvert medlemsland etter 31. desember 2005, er biodrivstoff. Denne andelen skal deretter økes med 0,75 prosent hvert år fram til 5,75 prosent innen utgangen av 2010. Bakgrunnen for forslaget fra EU er tredelt: De vil redusere avhengigheten av olje, redusere utslippene av klimagasser og videreutvikle landbruksområder og holde sysselsettingen oppe der. Inger Enger regner med at direktivet vil få betydning for aNorge, gjennom EØS-avtalen. - Men det er ikke dumt om vi er føre-var. Dette er ikke en produksjon vi kan få ved å knipse i fingrene. Det kreves arealer og et distribusjonsapparat. Vi trenger tiden, og bør sette i gang nå, sier hun.