Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Solhjell gjør ulven en bjørnetjeneste

Forslaget fra WWFs Bård Vegar Solhjell om å fjerne rovviltnemndene, møter sterk motbør i flere leire.

– Legitimiteten til rovdyrforvaltninga avhenger av den demokratiske forankringa som rovviltnemndene gir, sier

WWF Norge mener rovviltnemndene fungerer som interesseorganisasjoner for beitenæringa, og at nemndene bør avskaffes.

– Jeg betviler sterkt at det er lett for noen å gå ut av rollen som politiker og plutselig være en balansert forvalter av rovdyrpolitikken, sier Solhjell til NRK.

Han viser til en evalueringsrapport fra 2016, bestilt av myndighetene, som konkluderer med at mange i nemdene oppfatter det som sin oppgave å være beitenæringens forsvarere.

Kanskje ikke uventet, høster utspillet kraftig kritikk fra flere hold. Å fjerne rovviltnemndene er ingen farbar vei for en bedre rovviltpolitikk, mener bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Legitimiteten til rovdyrforvaltninga avhenger av den demokratiske forankringa som rovviltnemndene gir. Mange føler allerede seg overkjørt i debatten. Når WWF nå foreslår å fjerne nemndene, mener jeg de gjør ulven en bjørnetjeneste, sier Bartnes til Nationen torsdag.

Ønsket tidligere å styrke regionalplanet

Heller ikke Norsk Bonde- og Småbrukarlag er imponert over WW-lederens utspill. Leder Kjersti Hoff mener utspillet også er spesielt i lys av at Solhjell – mens han ennå var i SV – var blant dem som stod bak et forslag i Stortinget våren 2011 som inneholdt følgende setning: «Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltninga skal styrkes.» I tillegg til Solhjell, stod Erna Solberg (H) og Trine Skei Grande (V) bak forslaget.

Annonse

– Man kunne forvente at forslagsstillerne hadde et spesielt eierforhold til rovviltforliket og mente alvor med prosessen og resultatet. Medlemmer til de regionale rovviltnemndene er foreslått av fylkestingene og Sametinget, og har solid regional folkevalgt forankring og ryggdekning, sier ny leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en pressemelding fredag.

Tror ikke nemndene vil bli fjernet

NBS mener Stortinget gjorde et klokt valg i 2011 da rovviltnemndene ble tildelt flere oppgaver, og at konfliktnivået ville vært langt høyere med alternativ maktkonsentrasjon i embetsverket.

– Vi har imidlertid ingen tro på at noe ansvarlig parti på Stortinget våger å fremme forslag om å fjerne de regionale rovviltnemndene, langt mindre at det skulle eksistere et flertall for å nulle ut demokratiet i rovviltforvaltninga, uttaler Hoff.

Når 206 kommuner/ordførere stiller seg bak kommuneopprøret mot rovviltforvaltninga, er ikke det for å svekke rovviltnemndene – snarere tvert imot, poengterer hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker på sin side at en eventuell fjerning av rovviltnemndene vil bety å fjerne også de folkevalgte – og styrke byråkratimakta. Han viser til at politikerne som velges til nemndene, utnevnes basert på styrkeforholdene i fylkestingene.

Neste artikkel

Bygger nytt fjøs på verdens nordligste melkebruk